موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان فرانسوی

زبان فرانسوی

ترم :بهار 96

سطح :فرانسهA1.1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2420408756

25

Pass

شنبه-چهار شنبه 19-17

2280507511

24

Pass

شنبه-چهار شنبه 19-17

2459938771

23

Pass

شنبه-چهار شنبه 19-17

2297793766

24

Pass

شنبه-چهار شنبه 19-17

web
analytics