موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسمولاژ

مولاژ

ترم: تابستان 96-گروه 21

درس : مولاژ ( گروه طراحی مد و لباس پیشرفته)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2300721473

98

pass

یک شنبه 17-20

2298582483

95

Pass

یک شنبه 17-20

2280721929

95

Pass

یک شنبه 17-20

2300837900

95

pass

یک شنبه 17-20

5279756923

100

Pass

یک شنبه 17-20

2298060355

90

Pass

یک شنبه 17-20

1272854264

95

pass

یک شنبه 17-20

4220391622

98

Pass

یک شنبه 17-20

2292142511

100

Pass

یک شنبه 17-20

5180010845

98

pass

یک شنبه 17-20


ترم: تابستان 96-گروه 17

سطح : مولاژ( گروه طراحی مد و لباس)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

450238202

85

pass

سه شنبه8-14

94602544

87

Pass

سه شنبه8-14

2291819313

90

Pass

سه شنبه8-14

2500259218

90

pass

سه شنبه8-14

2880583178

98

Pass

سه شنبه8-14

5549697157

99

Pass

سه شنبه8-14

2283312043

75

pass

سه شنبه8-14

3489889185

90

Pass

سه شنبه8-14

3489611802

100

Pass

سه شنبه8-14web
analytics