موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسالگو و دوخت

الگو و دوخت

ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی 

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

1810021669

88

pass

     شنبه-دوشنبه 13-9

2281615197

88

pass

 

2380257817

98

pass

 

3520968185

92

pass

 

2298342563

88

pass

 

2281046036

90

pass

 

1900359383

88

pass

 

2282089936

94

pass

 


ترم : بهار 96-گروه 16

سطح : الگو و دوخت مقدماتی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2380015236

99.5

pass

 

1288235593

100

Pass

 

2300422646

80

Pass

 

3480056131

95

pass

 

2281277534

98

Pass

 

2433167906

100

Pass

 

2280007029

85

pass

 


ترم: تابستان 96

درس : مقدماتی- گ19

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2420420446

90

pass

سه شنبه14-20

2281131106

90

Pass

 

4700025336

90

Pass

 

2301096769

90

pass

 

2281762491

90

Pass

 

2282361784

90

Pass

 

2281500187

90

pass

 

1411215803

100

Pass

 

2280836556

100

Pass

 

2282432746

90

pass

 


ترم: تابستان 96

سطح : پیشرفته -گروه 21

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2300721473

100

pass

دوشنبه 14-20

2298582483

97

Pass

 

2280721929

98

Pass

 

2300837900

97

pass

 

5279756923

97

Pass

 

2298060355

90

Pass

 

1272854264

97

pass

 

4220391622

97

Pass

 

5180010845

98

Pass

 

2292142511

100

pass

 

web
analytics