موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسالگو و دوخت

الگو و دوخت

ترم :پاییز 96

سطح: متوسطه گروه 7

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3520968185

82

pass

     چهارشنبه14-9

1900359383

84

pass

 

2380257817

98

pass

 

2298342563

92

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی 

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

1810021669

88

pass

     شنبه-دوشنبه 13-9

2281615197

88

pass

 

2380257817

98

pass

 

3520968185

92

pass

 

2298342563

88

pass

 

2281046036

90

pass

 

1900359383

88

pass

 

2282089936

94

pass

 ترم: تابستان 96

درس : مقدماتی- گ19

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2420420446

90

pass

سه شنبه14-20

2281131106

90

Pass

 

4700025336

90

Pass

 

2301096769

90

pass

 

2281762491

90

Pass

 

2282361784

90

Pass

 

2281500187

90

pass

 

1411215803

100

Pass

 

2280836556

100

Pass

 

2282432746

90

pass

 


ترم: تابستان 96

سطح : پیشرفته -گروه 21

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2300721473

100

pass

دوشنبه 14-20

2298582483

97

Pass

 

2280721929

98

Pass

 

2300837900

97

pass

 

5279756923

97

Pass

 

2298060355

90

Pass

 

1272854264

97

pass

 

4220391622

97

Pass

 

5180010845

98

Pass

 

2292142511

100

pass

 

web
analytics