موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسپورتفولیو

پورتفولیو

ترم :تابستان 96

سطح:پیشرفته گروه 21

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2300721473

100

pass

یکشنبه 20-14

2298582483

100

pass

 

1272854264

100

pass

 

4220391622

100

pass

 

2282079167

95

pass

 

web
analytics