موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسسبک شناسی طراحی لباس

سبک شناسی طراحی لباس

ترم : تابستان 97

 

چهارشنبه 18-15 آ.مریمی

 

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

1810099013

 

100

 

 

2300545020

 

100

 

 

2291502786

 

 

 

 

3490130103

 

 

 

 

2380103232

 

100

 

 

150169736

 

100

 

 

2283375657

 

100

 

 

22850473

 

100

 

 

3380527939

 

 

 

 

2420666781

 

 

 

 

2281066266

 

97

 

 

2298684162

 

99

 

 

2282217081

 

85

 

 

2280000652

 

96

 

 

2281637905

 

100

 

 

1271453053

 

100

 

 

2280713152

 

 

 

 

web
analytics