موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانمعماری3D مقدماتی

3D مقدماتی

ترم : پاییز 96

سطح: 3D مقدماتی گروه 110

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280969750

99

pass

شنبه و چهارشنبه 21-18

2471747418

100

pass

 

2291317611

99

pass

 

2283415993

98

pass

 

6720001442

99

pass

 

1819592715

100

pass

 

2300365091

99

pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics