موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسمدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ترم :زمستان96

سطح: پیشرفته گروه 42

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282767187

100

pass

    شنبه-سه شنبه 15-13:30

2282767195

100

pass

 

73481831

100

pass

 

2281568921

100

pass

 

2281493180

100

pass

 

4700025336

100

pass

 

2280886987

100

pass

 

4231777713

100

pass

 

3530153540

100

pass

 

2281855521

95

pass

 

2280002523

100

pass

 

3530167746

100

pass

 

2360526431

100

pass

 

2360474431

100

pass

 

2283861721

100

pass

 

web
analytics