موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریاتوکدجامع 2 بعدی

اتوکدجامع 2 بعدی

                               ترم : تابستان99

اتوکد جامع

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3490093151

94

قبول

یکشنبه-پنجشنبه

2

5150052140

94

قبول

14-17/15-18

3

2283414210

100

قبول

4

2296922309

100

قبول

5

2282104692

98

قبول


                               ترم : زمستان98

اتوکد جامع

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2440478229

-

مردود

دوشنبه و چهارشنبه   

2

2282903080

100

قبول

ساعت:21-18

3

2282951778

100

قبول

4

2298390770

98

قبول

5

2360517473

100

قبول

6

2282253566

96

قبول

7

2283090520

100

قبول

8

2295570468

100

قبول                                  ترم : پاییز98

اتوکد پیشرفته

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2298736553

92

قبول

پنج شنبه ها

2

2297631367

92

قبول

ساعت : 14-10

3

2297782624

-

مردود

4

2529934673

96

قبول

5

2471069355

96

قبول

6

2298225648

80

قبول

7

2298969711

92

قبول

8

2299951210

92

قبول

9

2300855052

88

قبول

10

2300185660

96

قبول

11

2372045199

100

قبول

12

2360119745

96

قبول


                                  ترم : پاییز98

اتوکد پیشرفته

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2295439418

92

قبول

دوشنبه ها

2

2297779267

100

قبول

ساعت : 14-10

3

2470850711

96

قبول

4

6489967111

100

قبول

5

2470986168

100

قبول

6

2431588866

96

قبول

7

2298817251

96

قبول

8

2300420341

96

قبول

9

2411045581

92

قبول

10

2280368201

96

قبول

11

2291043110

88

قبول

12

0 450471483

92

قبول


                                  ترم : پاییز98

اتوکد جامع

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282962540

96

قبول

شنبه-سه شنبه

2

2283583381

90

قبول

ساعت : 18-15

3

2280219158

96

قبول

4

2360221949

100

قبول

5

2400151792

98

قبول


ترم : تابستان 98

درس : اتوکد جامع دو بعدی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2280365472

-

Fail

     شنبه  - چهارشنبه

2281516520

-

Fail

ساعت : 18 الی 21

2281861813

-

Fail

 

4260323520

96

pass

 

2281389235

98

pass

 

2283018854

94

pass

 

2282701526

94

pass

 

6650054151

96

pass

 

2282550323

96

pass

 

2283362288

94

pass

 

2380394040

98

pass

 

2530243417

98

pass

 

2280696101

96

pass

 

ترم : تابستان 98

درس : اتوکد جامع دوبعدی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2283481716

84

pass

    یک شنبه  - سه شنبه

2283295548

88

pass

ساعت :15 الی 18

2282732529

100

pass

 

2540164455

94

pass

 

2282822803

100

pass

 

2282775511

98

pass

 

      ترم : تابستان 98

درس : اتوکد جامع دو بعدی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282844874

92

PASS

یکشنبه-سه شنبه

2

2282717473

94

PASS

12الی15

3

2283015561

100

PASS

 

4

2282459628

94

PASS

 

5

22803038758

96

PASS

 

6

2283340012

98

PASS

 

7

2282922301

96

PASS

 

8

2380393494

 -

FAIL

 

9

2282861779

96

PASS

 

10

3140136250

100

PASS

 

11

2282152670

100

PASS

 

12

2282844874

92

PASS

 

                                  ترم : پاییز98

درس : اتوکد جامع

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283309840

92

قبول

شنبه و چهارشنبه

2

2282548302

88

قبول

ساعت : 21-18

3

4432499346

-

مردود

4

2301322742

90

قبول

5

2282654201

98

قبول

6

2460367661

94

قبول

7

2282539338

98

قبول

 


web
analytics