موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریاتوکدجامع 2 بعدی

اتوکدجامع 2 بعدی

ترم : تابستان 98

درس : اتوکد جامع دو بعدی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2280365472

-

Fail

     شنبه  - چهارشنبه

2281516520

-

Fail

ساعت : 18 الی 21

2281861813

-

Fail

 

4260323520

96

pass

 

2281389235

98

pass

 

2283018854

94

pass

 

2282701526

94

pass

 

6650054151

96

pass

 

2282550323

96

pass

 

2283362288

94

pass

 

2380394040

98

pass

 

2530243417

98

pass

 

2280696101

96

pass

 

ترم : تابستان 98

درس : اتوکد جامع دوبعدی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2283481716

84

pass

    یک شنبه  - سه شنبه

2283295548

88

pass

ساعت :15 الی 18

2282732529

100

pass

 

2540164455

94

pass

 

2282822803

100

pass

 

2282775511

98

pass

 

      ترم : تابستان 98

درس : اتوکد جامع دو بعدی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282844874

92

PASS

یکشنبه-سه شنبه

2

2282717473

94

PASS

12الی15

3

2283015561

100

PASS

 

4

2282459628

94

PASS

 

5

22803038758

96

PASS

 

6

2283340012

98

PASS

 

7

2282922301

96

PASS

 

8

2380393494

 -

FAIL

 

9

2282861779

96

PASS

 

10

3140136250

100

PASS

 

11

2282152670

100

PASS

 

12

2282844874

92

PASS

 

 


web
analytics