موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمدیریتمدیریت عمومی

مدیریت عمومی

                               ترم  تابستان 99

مدیریت عمومی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283403413

100

قبول

پنج شنبه ها

2

5489957069

100

قبول

9 الی 13

3

2420582942

98

قبول

استاد : آقای مهندس کشاورز

4

2291800507

100

قبول

5

2283508843

100

قبول


                                  ترم : پاییز98

مدیریت عمومی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432903961

100

قبول

چهارشنبه ها

2

2282249399

100

قبول

ساعت : 13 الی 16

3

3480149601

100

قبول

4

2480065146

100

قبول

5

2282337735

100

قبول

6

2002282897

100

قبول

7

2296992803

100

قبول


ترم : تابستان 98

درس : مدیریت عمومی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2298258066

 

97

pass

پنج شنبه ها 

2491173387

 

100

pass

ساعت : 9 الی 13

2282528891

 

100

pass

 

2500366871

 

100

pass

 

 

web
analytics