موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمدیریتمدیریت عمومی

مدیریت عمومی

ترم : تابستان 98

درس : مدیریت عمومی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2298258066

 

97

pass

پنج شنبه ها 

2491173387

 

100

pass

ساعت : 9 الی 13

2282528891

 

100

pass

 

2500366871

 

100

pass

 

 

web
analytics