موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمدیریتمدیریت فروش

مدیریت فروش

ترم : تابستان 98

درس : مدیریت  فروش

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2280359839

100

pass

یک شنبه سه شنبه

2282992571

95

pass

17 الی 21

*922775389

95

pass

 

2298364508

95

pass

 

2280072963

98

pass

 

2280359839

100

pass

 

 

web
analytics