موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمدیریتاصول و فنون مذاکرات

اصول و فنون مذاکرات

                              ترم :  زمستان 98

اصول و فنون مذاکره

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2560174294

91

قبول

جمعه ها

2

2372531311

94

قبول

9-13

3

2432903961

96

قبول

4

2282337735

85

قبول

5

3510324544

87

قبول

6

2301112616

93

قبول

7

2281881490

98

قبول

8

2282021721

95

قبول

9

2281998587

95

قبول

10

2282554973

95

قبول

11

2291800507

96

قبول

12

2283375657

100

قبول

13

2281945618

98

قبول


      ترم : تابستان 98

درس : اصول و فنون مذاکره

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281510931

90

قبول

جمعه ها

2

2460221827

90

قبول

9 الی  13

3

2282941799

89

قبول

 

4

2282528891

87

قبول

 

5

2300719428

85

قبول

 

6

4231692181

87

قبول

 

7

2301828042

90

قبول

 

8

3380480452

85

قبول

 

9

2292694093

92

قبول

 

10

6559927768

91

قبول

 

11

2298258066

85

قبول

 

12

2372531311

 

 

مردود

  

web
analytics