موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانعکاسی

عکاسی

      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه8

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280966018

89

قبول

روز های پنجشنبه

2

2281249611

91

قبول

ساعت : 14-8

3

1810359491

90

قبول

 

4

2500508846

89

قبول

 

5

4268855270

  -

-

 

6

2282145607

90

قبول

 

7

2300544636

  -

-

 

8

2280870411

89

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه9

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282489349

86

قبول

شنبه-چهارشنبه

2

2372496662

83

قبول

ساعت : 14-17

3

2390153836

86

قبول

 

4

2282106156

98

قبول

 

5

5460070066

85

قبول

 

6

5460062403

85

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه10

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283012414

86

قبول

روزهای زوج

2

1744514852

81

قبول

ساعت : 13-9

3

2283247799

90

قبول

 

4

2283243068

86

قبول

 

5

5469552926

98

قبول

 

6

2284145515

78

قبول

 

7

2511359596

98

قبول

 

8

3750042462

82

قبول

 

9

2298451168

92

قبول

 

10

2284042635

79

قبول

 

11

5290072098

90

قبول

 

12

2283890268

86

قبول

 

13

2284370837

86

قبول

 

14

2360613571

89

قبول

 

15

1940827027

93

قبول

 

web
analytics