موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکفتوشاپ

فتوشاپ

ترم : تابستان 98

درس : فتوشاپ

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3501482809

98

pass

شنبه-چهارشنبه

2

2980887129

  -

fail

15-18

3

2283597341

78

pass

 

4

1271401444

87

pass

 

5

2296358853

88

pass

 

6

2283741548

86

pass

 

7

2370504242

96

pass

 

8

2539695922

82

pass

 

9

2282754131

  -

fail

 

10

2283478979

84

Pass

 

11

2282793900

96

Pass

 

12

2283253683

93

Pass

 

13

2282160150

75

Pass

 

14

2283070181

80

Pass

 

15

2300779323

98

pass

 

ترم : تابستان 98

درس : فتوشاپ

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282079035

97

pass

دوشنبه-پنج شنبه

2

250079372

90

pass

17-20

3

2281640906

96

pass

 

4

2460043910

91

pass

 

5

2432026489

94

pass

 

6

3510401298

91

pass

 

7

2281592227

82

pass

 

8

2280571651

82

pass

 

      ترم : تابستان 98

درس : فتوشاپ جامع

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282350618

93

قبول

یکشنبه-سه شنبه

2

2282525116

 

مردود

6-9

3

2360613571

83

قبول

 

4

2282106156

98

قبول

 

5

2283547555

86

قبول

 

6

2283672716

80

قبول

 

7

2283575001

85

قبول

 

8

20655673

89

قبول

 

9

2282843886

83

قبول

 

10

4700055375

94

قبول

 

11

2282634152

78

قبول

 

12

2420617517

88

قبول

 

13

2280082888

 

مردود

 

14

2360781987

89

قبول

 

15

2282377079

97

قبول

 

16

2283579511

87

قبول

 

17

2282581288

 

مردود

 

18

2283550742

78

قبول

 


      ترم : تابستان 98

درس : فتوشاپ

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283599393

-

مردود

یکشنبه-سه شنبه

2

2283528895

-

مردود

13-9

3

2297609914

85

قبول

 

4

2283537363

82

قبول

 

5

2283232929

80

قبول

 

6

2281662632

87

قبول

 

7

2283247799

-

مردود

 

8

3530045519

91

قبول

 

9

2282781430

87

قبول

 

10

2283591041

74

قبول

 

11

2280681821

-

مردود

 

12

0310725666

96

قبول

 

13

2282948661

92

قبول

 

14

2283746183

87

قبول

 

15

2360371827

-

مردود

 

16

2282350618

93

قبول

 

17

2298348715 

-

مردود

 

 


web
analytics