موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکایلاستریتور

ایلاستریتور

                                   ترم : بهار99

ایلاستریتور

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282125762

95

قبول

دوشنبه-چهارشنبه

2

2280324598

97

قبول         

ساعت : 12-9

3

3530022144

96

قبول

4

2281133540

92

قبول        

5

2560290121

93

قبول


ترم : تابستان 98

درس : ایلاستریتور

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2298348715

95

pass

     شنبه  - چهارشنبه

2283183383

85

pass

ساعت : 18 الی 21

1741670601

 -

Fail

 

6570026526

Fail

 

2432810929

95

pass

 

2280936798

95

pass

 

2300779323

98

pass

 

*150168381

 -

Fail

 

2282251709

97

Pass

 

2280442450

93

Pass

 

2283478979

89

Pass

 

2282106156

97

Pass

 

2283562971

82

Pass

 

2281076490

 -

Fail

 

2282793900

100

Pass

 

2281654982

93

Pass

 

2283598631

95

Pass

 

        ترم : پاییز98

درس : ایلاستریتور

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283550742

80

قبول

شنبه-چهارشنبه

2

2282079035

98

قبول

ساعت : 18-21

3

2281802426

93

قبول

 

4

2282957288

79

قبول

 

5

1199320072

-

مردود

 

6

2571836277

100

قبول

 

7

2460043910

93

قبول

 

8

1810225566

97

قبول

 

9

2282377079

-

مردود

 

10

2284580866

88

قبول

 

11

2281429962

94

قبول

 
web
analytics