موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکایلاستریتور

ایلاستریتور

ترم : تابستان 98

درس : ایلاستریتور

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2298348715

95

pass

     شنبه  - چهارشنبه

2283183383

85

pass

ساعت : 18 الی 21

1741670601

 -

Fail

 

6570026526

Fail

 

2432810929

95

pass

 

2280936798

95

pass

 

2300779323

98

pass

 

*150168381

 -

Fail

 

2282251709

97

Pass

 

2280442450

93

Pass

 

2283478979

89

Pass

 

2282106156

97

Pass

 

2283562971

82

Pass

 

2281076490

 -

Fail

 

2282793900

100

Pass

 

2281654982

93

Pass

 

2283598631

95

Pass

 

 

web
analytics