موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماری3D Max پیشرفته

3D Max پیشرفته

         ترم : پاییز

3Dmax پیشرفته گروه 24

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282436296

95

قبول

شنبه چهارشنبه

2

4251167473

100

قبول

ساعت : 18-21

3

2280591103

98

قبول

 

4

4160586465

90

قبول

 

5

2559954419

100

قبول

 ترم: پاییز

3Dmax پیشرفته گروه 25

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3490337395

95

قبول

چهارشنبه-جمعه

2

5130061187

98

قبول

ساعت:21-18

3

2282469410

100

قبول

 

4

2282527208

95

قبول

 

5

2280742373

95

قبول

 

6

2282394992

95

قبول

 


web
analytics