موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماری3D Max جامع

3D Max جامع

ترم : تابستان 98

درس : 3D-MAX

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2282211316

  -

FAIL

    دو شنبه  - پنجشنبه

2282642295

85

PASS

ساعت : 17 الی 20

2280281147

86

PASS

 

2360236717

83

PASS

 

2280348616

84

PASS

 

2400151792

76

PASS

 

2281412555

96

PASS

 

2280810980

100

PASS

 

  

      ترم : تابستان  98

درس : 3D-MAXجامع

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282644336

90

قبول

یکشنبه-سه شنبه

2

2281861813

89

قبول

ساعت :18-21

3

2282606825

88

قبول

 

4

2282834232

94

قبول

 

5

2360572911

76

قبول

 

6

550065407

  -

مردود

 

7

2282984285

86

قبول

 

8

2560456842

  -

مردود

 

9

2283295548

  -

مردود

 

10

2281810003

96

قبول

 

11

2282661656

92

قبول

 

web
analytics