موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماری3D Max جامع

3D Max جامع

ترم : تابستان 98

درس : 3D-MAX

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2282211316

  -

FAIL

    دو شنبه  - پنجشنبه

2282642295

85

PASS

ساعت : 17 الی 20

2280281147

86

PASS

 

2360236717

83

PASS

 

2280348616

84

PASS

 

2400151792

76

PASS

 

2281412555

96

PASS

 

2280810980

100

PASS

 

 

web
analytics