موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریRevit

Revit

ترم : تابستان 98

درس : revit

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2282834232

81

Pass

     یکشنبه  - سه شنبه

2282606825

82

Pass

ساعت : 15 الی 18

2282234936

-

fail

 

2280751194

88

Pass

 

2360422731

-

Fail

 

2280160838

84

Pass

 

2280015811

74

Pass

 

2281101185

-

Fail

 

2282548418

86

Pass

 

2282717228

81

Pass

 

2560398516

86

Pass

 

2281540456

-

Fail

 

2298688486

-

Fail

 

2282834232

81

Pass

 

ترم : تابستان 98

درس : revit

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2282429672

-

Fail

     شنبه  - چهارشنبه

2298240566

-

Fail

ساعت : 9 الی 12

2380363651

84

pass

 

3550141173

84

pass

 

2420717651

84

pass

 

2282502000

-

Fail

 

2360006584

-

Fail

 

2282732626

82

pass

 

2282461053

83

pass

 

1850405662

-

Fail

 

2282394992

74

pass

 

2360469967

-

Fail

 

2282746759

74

pass

 

3570120368

64

pass

 

 

 
web
analytics