موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریSketchup

Sketchup

        ترم : پاییز98

درس : SKETCH UP

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281348660

100

قبول

سه شنبه ها

2

2281678989

100

قبول

ساعت : 18-15

3

2298195481

100

قبول

 

4

2500326896

90

قبول

 

5

2400015171

100

قبول

 

6

2282403185

100

قبول

 

7

2281520382

100

قبول

 

8

4220474099

95

قبول

 

9

2282190246

100

قبول

 

10

1680005243

100

قبول

 


        ترم : پاییز98

درس :SKETCH UP

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2297993765

100

قبول

سه شنبه ها

2

2301170179

100

قبول

ساعت : 18-21

3

2282143851

98

قبول

 

4

770040047

100

قبول

 

5

2283579589

100

قبول

 

6

3501207743

100

قبول

 

7

2281726150

100

قبول

 

8

2433149088

100

قبول

 

web
analytics