موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریدکوراسیون داخلی مقدماتینقشه کشی و رسم فنی

نقشه کشی و رسم فنی


دکور مقدماتی گروه 26 -27

درس : ترسیم فنی و نقشه کشی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1940635421

-

مردود

شنبه و چهارشنبه ها

2

2282745914

-

مردود

ساعت : 14-18

3

2282745922

-

مردود

4

2282743008

95

قبول

5

4120658007

85

قبول

6

2283087449

92

قبول

7

2300734291

98

قبول

8

1810636248

-  

مردود

9

2283139211

89

قبول

10

3530173231

-

مردود

11

5270071614

-

مردود

12

2300750406

100

قبول

13

2360635433

99

قبول

14

2300745607

100

قبول

15

2280531887

93

قبول

16

2282028309

100

قبول

17

2281485293

100

قبول

18

4420547944

100

قبول

19

2540079644

-

مردود

    

web
analytics