موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریدکوراسیون داخلی مقدماتیاتوکد 2 بعدی

اتوکد 2 بعدی

                              ترم : تابستان 98

درس : اتوکد دکوراسیون مقدماتی گ20

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283579589

100

pass

یکشنبه-سه شنبه

2

2550145194

100

pass

15الی18

3

4710487391

100

pass

 

4

2282143851

100

pass

 

5

2281678989

100

pass

 

6

2281886794

100

pass

 

7

228001799

99

pass

 

8

2297993765

100

pass

 

9

2281348660

100

pass

 

10

4710487391

100

pass

 

 

web
analytics