موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریدکوراسیون داخلی مقدماتیاسکیس و راندو

اسکیس و راندو

                ترم : دکوراسیون داخلی مقدماتی

اسکیس و راندو گروه23

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420745728

100

قبول

پنج شنبه ها

2

1940571049

-

مردود

ساعت : 17-20

3

4220307443

100

قبول

 

4

2283931691

100

قبول

 

5

4220310193

100

قبول

 

6

2281287718

100

قبول

 

7

3430111511

100

قبول

 web
analytics