موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریدکوراسیون داخلی مقدماتیدرک معماری

درک معماری

        ترم : پاییز98

درس : درک معماری

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1940635421

100

قبول

پنج شنبه ها

2

2282745914

100

قبول

ساعت : 14-17

3

2282745922

100

قبول

 

4

  2282743008

80

قبول

 

5

4120658007

100

قبول

 

6

2283087449

95

قبول

 

7

2300734291

100

قبول

 

8

1810636248

100

قبول

 

9

2283139211

80

قبول

 

10

3530173231

100

قبول

 

11

5270071614

100

قبول

 

12

2300750406

100

قبول

 

web
analytics