موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریدکوراسیون داخلی متوسطهسبک شناسی

سبک شناسی

                              ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی متوسطه گ21

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3579984160

100

Pass

شنبه ها

2

4420444181

 -

fail

18الی 21

3

2550218892

100

Pass

 

4

22802299043

82

Pass

 

5

2281471561

82

Pass

 

6

3490145267

100

Pass

 

7

2282035054

100

Pass

 

8

2560316633

100

Pass

 

9

2550145194

100

Pass

 

10

3579984160

100

pass

 

 

web
analytics