موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریدکوراسیون داخلی متوسطهچیدمان دکوراسیون داخلی(مسکونی)

چیدمان دکوراسیون داخلی(مسکونی)

                              ترم : تابستان 98

درس : چیدمان دکورداخلی مسکونی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

5130061187

90

قبول

دوشنبه ها

2

3490337395

95

قبول

18الی21

3

2282469410

90

قبول

 

4

2560460769

85

قبول

 

5

2282501705

-

مردود

 

6

2282527208

92

قبول

 

7

2280742373

90

قبول

 

8

2282072170

-

مردود

 

9

2282394992

90

قبول

 

10

2282573595

-

مردود

 

 

web
analytics