موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیIELTS

IELTS

ترم : تابستان98

سطح : Pre.IELTS

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283527066

70

Pass

شنبهچهارشنبه

2

2283326389

79

Pass

ساعت: 15 -17:30

3

2283379032

71

Pass

 

4

2283964164

64

Fail

 

5

2510157108

79

Pass

 

6

2281688291

79

Pass

 

7

0440890187

71

Pass

 

8

2282761154

72

Pass

 

9

2281570819

76

Pass

 

10

2282785241

95

Pass

 

11

2281389529

89

Pass

 

12

2282331052

89

Pass

 

13

3510195884

70

Pass

 

          

ترم :پاییز98

                     سطح : ADV IELTS

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1756882118

pass

pass

دوشنبه-پنجشنبه

2

2301027945

pass

pass

ساعت : 7 1 الی 20

3

2282680359

pass

pass

4

2301135500

pass

pass


ترم :پاییز98

                     سطح : inter IELTS

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282902998

pass

pass

یکشنبه-سه شنبه

2

2420136543

pass

pass

ساعت : 18 الی 21

3

2282452356

pass

pass

4

2291826743

pass

pass

5

2281274926

pass

pass


ترم :پاییز98

                        سطح : Pre IELS

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300920425

61

Fail

شنبه-چهارشنبه

2

2296237436

75

pass

ساعت : 18 الی 21

3

76195910

54

Fail

4

2460049579

81

pass

5

2300653605

75

pass

6

2291274309

71

pass

7

2283128021

72

pass

8

2298310051

78

pass

9

1462070787

81

pass

10

2297922280

62

Fail

11

2281349748

-

Fail

12

228108759

-

Fail

ترم :پاییز98

                      سطح : Pre IELTS

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1062764315

88

pass

دوشنبه-پنجشنبه

2

2460231751

77

pass

ساعت : 14 الی 17

3

2420259491

87

pass

4

2281138781

83

pass

5

2281993485

81

pass

6

2300186349

91

pass


web
analytics