موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیIELTS

IELTS

ترم : تابستان98

سطح : Pre.IELTS

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283527066

70

Pass

شنبهچهارشنبه

2

2283326389

79

Pass

ساعت: 15 -17:30

3

2283379032

71

Pass

 

4

2283964164

64

Fail

 

5

2510157108

79

Pass

 

6

2281688291

79

Pass

 

7

0440890187

71

Pass

 

8

2282761154

72

Pass

 

9

2281570819

76

Pass

 

10

2282785241

95

Pass

 

11

2281389529

89

Pass

 

12

2282331052

89

Pass

 

13

3510195884

70

Pass

 

          
web
analytics