موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی فیگور

طراحی فیگور

      ترم : تابستان 98

درس : فیگور گ 65

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432879767

95

قبول

شنبه 14-17

2

2282052341

98

قبول

 

3

2282056991

100

قبول

 

4

1810205689

85

قبول

 

5

2420476905

95

قبول

 

6

2282105291

95

قبول

 

7

2430371561

100

قبول

 

8

2296188060

95

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : فیگور گ 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282316551

88

قبول

یکشنبه و چهارشنبه

2

1810503302

100

قبول

13-17

3

2480212459

100

قبول

 

4

1900275996

90

قبول

 

5

2300569310

100

قبول

 

6

2360575767

85

قبول

 

7

2301053717

100

قبول

 

8

2480049736

100

قبول

 

9

2283178452

90

قبول

 

10

2560347628

90

قبول

 

11

4670234137

90

قبول

 

12

00521524997

95

قبول

 


      ترم : تابستان 98

درس : طراحی فیگور گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

چهارشنبه

2

2420707451

100

قبول

ساعت :17-21

3

2281172678

100

قبول

 

4

2283454131

94

قبول

 

5

2283521440

98

قبول

 

6

1273003391

99

قبول

 

7

1861811128

99

قبول

 

8

2280919354

99

قبول

 

9

2300890811

94

قبول

 

10

2460382138

99

قبول

 

 


web
analytics