موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی فیگور

طراحی فیگور

                                  ترم :  بهار99

فیگور گروه 81

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3500667791

100

قبول

سه شنبه ها

2

2281419584

92

قبول

ساعت : 17 الی 20

3

2282932791

100

قبول

4

2301018415

98

قبول

5

2360257528

100

قبول

6

2282178688

97

قبول

7

2283042291

100

قبول

8

2281667529

100

قبول


                              ترم :  تابستان99

فیگور گروه 76

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

141147200539

100

قبول

چهارشنبه ها

2

2281034259

98

قبول

ساعت : 13 الی 17

3

4060883875

100

قبول

4

2282303806

98

قبول

5

2282491815

100

قبول

6

2300252562

97

قبول

7

2500285723

97

قبول


                                  ترم : بهار 99

فیگور گروه 75

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281250652

99

قبول

دوشنبه ها

2

2282453840

100

قبول

ساعت:21-17

3

2283173841

97

قبول

4

2283163234

97

قبول

5

1743227876

97

قبول

6

2560360810

100

قبول

7

4610521024

99

قبول

8

2282305906

97

قبول

9

3470169561

100

قبول

10

5480033239

100

قبول

11

2571771809

100

قبول      ترم : تابستان 98

درس : فیگور گ 65

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432879767

95

قبول

شنبه 14-17

2

2282052341

98

قبول

 

3

2282056991

100

قبول

 

4

1810205689

85

قبول

 

5

2420476905

95

قبول

 

6

2282105291

95

قبول

 

7

2430371561

100

قبول

 

8

2296188060

95

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : فیگور گ 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282316551

88

قبول

یکشنبه و چهارشنبه

2

1810503302

100

قبول

13-17

3

2480212459

100

قبول

 

4

1900275996

90

قبول

 

5

2300569310

100

قبول

 

6

2360575767

85

قبول

 

7

2301053717

100

قبول

 

8

2480049736

100

قبول

 

9

2283178452

90

قبول

 

10

2560347628

90

قبول

 

11

4670234137

90

قبول

 

12

00521524997

95

قبول

 


      ترم : تابستان 98

درس : طراحی فیگور گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

چهارشنبه

2

2420707451

100

قبول

ساعت :17-21

3

2281172678

100

قبول

 

4

2283454131

94

قبول

 

5

2283521440

98

قبول

 

6

1273003391

99

قبول

 

7

1861811128

99

قبول

 

8

2280919354

99

قبول

 

9

2300890811

94

قبول

 

10

2460382138

99

قبول

 

 

       ترم : پاییز 98

درس : فیگور گروه 70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

سه شنبه

2

2280272903

100

قبول

ساعت : 13-17

3

3610912197

89

قبول

 

4

4260070411

94

قبول

 

5

2281462862

100

قبول

 

6

1810158036

100

قبول

 

7

22977110852

100

قبول

 

8

2411603347

100

قبول

 

9

6550059259

98

قبول

 

10

2280785307

90

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : فیگور گروه 71

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2560292335

100

قبول

دوشنبه

2

2283194474

85

قبول

ساعت : 14-18

3

6830000841

100

قبول

 

4

00 16510690

100

قبول

 

5

2283082153

100

قبول

 

6

2500508846

100

قبول

 

7

6549865247

85

قبول

 

8

6090042552

95

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : طراحی فیگور گروه 72

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2400253803

100

قبول

شنبه

2

3060587620

90

قبول

ساعت : 17-21

3

3060513570

100

قبول

 

4

2281709566

94

قبول

 

5

2283182190

100

قبول

 

6

2283255831

90

قبول

 

7

2283132126

100

قبول

 

8

2530230196

88

قبول

 

9

2440540722

100

قبول

 

10

2301269469

95

قبول

 

11

2283483077

90

قبول

 

12

2280081873

100

قبول

 


       ترم : پاییز 98

فیگور گروه 73

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

4420911069

98

قبول

سه شنبه- پنجشنبه

2

6100002604

97

قبول

ساعت : 9-13

3

3510411501

100

قبول

 

4

2540108954

100

قبول

 

5

3480199941

97

قبول

 

6

1940699878

98

قبول

 

7

1220078857

100

قبول

 

8

2282117808

99

قبول

 

9

2560433400

98

قبول

 

10

1741608295

100

قبول

 

11

2283096601

100

قبول

 

12

2282693299

99

قبول

 

13

2281897354

99

قبول

 

14

6090085121

100

قبول

 

15

2360050745

100

قبول

 

16

2282218523

99

قبول

 

                              ترم : زمستان 98

فیگور گروه 74

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

5279535451

98

قبول

شنبه-دوشنبه

2

3660067385

100

قبول

ساعت : 9 الی13

3

1583485554

100

قبول

4

2283058570

98

قبول

5

2440557439

100

قبول

6

2301147738

100

قبول

7

2283584175

100

قبول

8

2281702642

100

قبول

9

3489936353

100

قبول


web
analytics