موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیمبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

      ترم : تابستان 98

درس : مبانی هنر های تجسمی گروه67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

دوشنبه 17-20

2

6559907651

100

قبول

 

3

2420707451

100

قبول

 

4

2281172678

100

قبول

 

5

2283521440

100

قبول

 

6

1273003391

100

قبول

 

7

1861811128

100

قبول

 

8

3480045121

100

قبول

 

9

2280919354

100

قبول

 

10

2300890811

100

قبول

 

11

2460382138

100

قبول

 

12

5130088476

100

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : مبانی هنر های تجسمی گروه 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2480049736

100

قبول

سه شنبه 13-17

2

2560347628

100

قبول

 

3

1900275996

100

قبول

 

4

2300569310

100

قبول

 

5

2282316551

100

قبول

 

6

1810503302

100

قبول

 

7

2301053717

100

قبول

 

8

2283178452

100

قبول

 

9

4670234137

100

قبول

 

10

2360575767

100

قبول

 

web
analytics