موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیمبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

                                  ترم :  بهار99

درس : مبانی هنر گروه 81

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3500667791

100

قبول

یکشنبه ها

2

2281419584

100

قبول

ساعت : 17 الی 20

3

2282932791

100

قبول

4

2301018415

100

قبول

5

2360257528

100

قبول

6

2282178688

100

قبول

7

2281667529

100

قبول

8

2283042291

100

قبول


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 74

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283584175

100

قبول

چهارشنبه

2

3660067385

100

قبول

ساعت : 9-13

3

1583485554

100

قبول

4

2283058570

100

قبول

5

2440557439

100

قبول

6

2301147738

100

قبول

7

2281702642

100

قبول

8

3489936353

100

قبول


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 72

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2400253803

100

قبول

سه شنبه

2

3060587620

100

قبول

ساعت : 17-21

3

3060513570

100

قبول

4

2281709566

100

قبول

5

2283775264

100

قبول

6

2283182190

100

قبول

7

2283255831

100

قبول

8

2283132126

100

قبول

9

2530230196

100

قبول

10

2440540722

100

قبول

11

2301269469

100

قبول

12

2283483077

100

قبول

13

2280081873

100

قبول

14

00 521524997

100

قبول


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنرهای تجسمی گروه 71

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2560292335

100

قبول

چهارشنبه

2

2283194474

100

قبول

ساعت : 9-13

3

6549865247

100

قبول

 

4

0016510690

100

قبول

 

5

2283082153

100

قبول

 

6

2500508846

100

قبول

 

7

6090042552

100

قبول

 


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

سه شنبه ها

2

2280272903

100

قبول

ساعت : 13 - 17

3

3610912197

96

قبول

4

4260070411

100

قبول

5

2281462862

100

قبول

6

1810158036

100

قبول

7

2297710852

100

قبول

8

2411603347

100

قبول

9

6550059259

100

قبول

10

2280785307

100

قبول


web
analytics