موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیمبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

                                 ترم : پاییز 98

سبک شناسی گروه 73

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

6100002604

100

قبول

          یکشنبه ها

2

3510411501

100

قبول

        ساعت: 9-13

3

2540108954

100

قبول

4

3480199941

100

قبول

5

1220078857

100

قبول

6

2282117808

100

قبول

7

2560433400

100

قبول

8

1741608295

100

قبول

9

2283096601

100

قبول

10

2282693299

100

قبول

11

2281897354

100

قبول

12

6090085121

100

قبول

13

2360050745

100

قبول

14

2282218523

100

قبول

15

3060574431

100

قبول

16

4420911069

100

قبول


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 74

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283584175

100

قبول

چهارشنبه

2

3660067385

100

قبول

ساعت : 9-13

3

1583485554

100

قبول

4

2283058570

100

قبول

5

2440557439

100

قبول

6

2301147738

100

قبول

7

2281702642

100

قبول

8

3489936353

100

قبول


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 72

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2400253803

100

قبول

سه شنبه

2

3060587620

100

قبول

ساعت : 17-21

3

3060513570

100

قبول

4

2281709566

100

قبول

5

2283775264

100

قبول

6

2283182190

100

قبول

7

2283255831

100

قبول

8

2283132126

100

قبول

9

2530230196

100

قبول

10

2440540722

100

قبول

11

2301269469

100

قبول

12

2283483077

100

قبول

13

2280081873

100

قبول

14

00 521524997

100

قبول


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنرهای تجسمی گروه 71

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2560292335

100

قبول

چهارشنبه

2

2283194474

100

قبول

ساعت : 9-13

3

6549865247

100

قبول

 

4

0016510690

100

قبول

 

5

2283082153

100

قبول

 

6

2500508846

100

قبول

 

7

6090042552

100

قبول

 


                                 ترم : پاییز 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

سه شنبه ها

2

2280272903

100

قبول

ساعت : 13 - 17

3

3610912197

96

قبول

4

4260070411

100

قبول

5

2281462862

100

قبول

6

1810158036

100

قبول

7

2297710852

100

قبول

8

2411603347

100

قبول

9

6550059259

100

قبول

10

2280785307

100

قبول


web
analytics