موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیمبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

      ترم : تابستان 98

مبانی هنر های تجسمی گروه67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

دوشنبه 17-20

2

6559907651

100

قبول

 

3

2420707451

100

قبول

 

4

2281172678

100

قبول

 

5

2283521440

100

قبول

 

6

1273003391

100

قبول

 

7

1861811128

100

قبول

 

8

3480045121

100

قبول

 

9

2280919354

100

قبول

 

10

2300890811

100

قبول

 

11

2460382138

100

قبول

 

12

5130088476

100

قبول

 


      ترم : تابستان 98

مبانی هنر های تجسمی گروه 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2480049736

100

قبول

سه شنبه 13-17

2

2560347628

100

قبول

 

3

1900275996

100

قبول

 

4

2300569310

100

قبول

 

5

2282316551

100

قبول

 

6

1810503302

100

قبول

 

7

2301053717

100

قبول

 

8

2283178452

100

قبول

 

9

4670234137

100

قبول

 

10

2360575767

100

قبول

 


       ترم : پاییز 98

مبانی هنرهای تجسمی گروه73

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

4420911069

100

قبول

یکشنبه

2

6100002604

100

قبول

ساعت : 9-13

3

3510411501

100

قبول

 

4

2540108954

100

قبول

 

5

3480199941

100

قبول

 

6

1940699878

100

قبول

 

7

1220078857

100

قبول

 

8

2282117808

100

قبول

 

9

2560433400

100

قبول

 

10

1741608295

100

قبول

 

11

2283096601

100

قبول

 

12

2282693299

100

قبول

 

13

2281897354

100

قبول

 

14

6090085121

100

قبول

 

15

2360050745

100

قبول

 

16

2282218523

100

قبول

 

17

3060574431

100

قبول

 

web
analytics