موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی لباس یک

طراحی لباس یک

                              ترم :  تابستان 99

طراحی لباس 1 گروه 82

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2291935585

100

قبول

شنبه دوشنبه

2

2282414993

100

قبول

ساعت : 9 الی 13

3

2300497158

100

قبول

4

2360328259

100

قبول

5

2283150868

100

قبول

6

2460079397

100

قبول

7

2298370117

97

قبول

8

2420753658

100

قبول


                                  ترم : بهار 99

طراحی لباس 1 گروه 75

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281250652

100

قبول

شنبه ها

2

1743227876

100

قبول

ساعت:17-21

3

2560360810

100

قبول

4

4610521024

100

قبول

5

2282305906

100

قبول

6

3470169561

100

قبول

7

5480033239

100

قبول

8

2282453840

  -

مردود

9

2283173841

-  

مردود

10

2283163234

-  

مردود


                               ترم : زمستان98

طراحی لباس مقدماتی گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

دوشنبه-چهارشنبه

2

6559907651

96

قبول

ساعت:21-17

3

2420707451

99

قبول

4

2281172678

100

قبول

5

2283454131

98

قبول

6

2283521440

94

قبول

7

1273003391

98

قبول

8

1861811128

100

قبول

9

2280919354

100

قبول

10

2529741654

92

قبول

11

2300890811

94

قبول

12

2460382138

99

قبول
                                  ترم : زمستان

                      طراحی لباس مقدماتی 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282316551

93

قبول

یکشنبه-سه شنبه

2

1810503302

98

قبول

ساعت:18-14

3

1900275996

96

قبول

4

2297073011

100

قبول

5

2480049736

99

قبول

6

2560347628

97

قبول

7

4670234137

96

قبول


                              ترم : زمستان 98

طراحی لباس1 گروه 72

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2400253803

95

قبول

شنبه

2

3060587620

98

قبول

ساعت:17-21

3

3060513570

96

قبول

4

2281709566

100

قبول

5

2283775264

94

قبول

6

2283182190

94

قبول

7

2283255831

97

قبول

8

2283132126

96

قبول

9

2530230196

95

قبول

10

2440540722

95

قبول

11

2301269469

100

قبول


                                    زمستان 98

طراحی لباس 1 گروه 71

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2560292335

98

قبول

پنجشنبه ها

2

6830000841

93

قبول

ساعت:14-18

3

00 16510690

100

قبول

4

2283082153

100

قبول

5

6090042552

100

قبول

6

6549865247

100

قبول


      ترم : تابستان 98

طراحی لباس 1 گ 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

100

قبول

پنجشنبه9-13

2

2281329593

100

قبول

 

3

2295140511

100

قبول

 

4

2298423466

98

قبول

 

5

4260326325

100

قبول

 

6

2282182634

100

قبول

 

7

6480058542

99

قبول

 

8

2281738043

100

قبول

 

9

4723476059

100

قبول

 

10

2500273466

98

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : طراحی لباس 1 گروه 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3560140781

92

قبول

دوشنبه

2

2281727319

98

قبول

8:30-13

3

2281400808

100

قبول

 

4

3560194660

99

قبول

 

5

3490405951

100

قبول

 

6

2282174860

100

قبول

 

7

3381503863

100

قبول

 

8

2283750458

99

قبول

 

9

3510396154

99

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : طراحی لباس 1 گروه 63

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300659751

100

قبول

یکشنبه

2

4420924454

98

قبول

ساعت : 17-21:30

3

2281889841

99

قبول

 

4

2460384262

97

قبول

 

5

6650025283

100

قبول

 

6

2301138305

100

قبول

 

7

228313156

95

قبول

 

8

3380480452

100

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : طراحی لباس 1 گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

چهارشنبه

2

6559907651

86

قبول

ساعت : 17-21

3

2420707451

97

قبول

 

4

2281172678

100

قبول

 

5

2283521440

79

قبول

 

6

1273003391

89

قبول

 

7

1861811128

100

قبول

 

8

2280919354

100

قبول

 

9

2300890811

89

قبول

 

10

2296952801

100

قبول

 

11

2281546748

100

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : طراحی لباس1 گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1810503302

100

قبول

یکشنبه

2

2300569310

100

قبول

ساعت : 13-17

3

2560347628

100

قبول

 

4

2282316551

95

قبول

 

5

2480049736

97

قبول

 

6

4670234137

95

قبول

 

7

2283178452

92

قبول

 

8

2360575767

90

قبول

 

9

2301053717

97

قبول

 

10

1900275996

92

قبول

 

                                 ترم : پاییز 98

طراحی لباس1  گروه 70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

سه شنبه

2

2280272903

95

قبول

ساعت : 17-13

3

2281462862

90

قبول

4

1810158036

81

قبول

5

2297710852

84

قبول

6

2411603347

95

قبول

7

6550059259

80

قبول


                                 ترم : پاییز 98

طراحی لباس 1 گروه 73

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3510411501

89

قبول

پنجشنبه

2

2540108954

94

قبول

ساعت : 13-9

3

3480199941

90

قبول

4

1220078857

100

قبول

5

1741608295

100

قبول

6

2282693299

88

قبول

7

2282218523

100

قبول

8

2360050745

100

قبول


web
analytics