موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی لباس یک

طراحی لباس یک

      ترم : تابستان 98

درس : طراحی لباس 1 گ 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

100

قبول

پنجشنبه9-13

2

2281329593

100

قبول

 

3

2295140511

100

قبول

 

4

2298423466

98

قبول

 

5

4260326325

100

قبول

 

6

2282182634

100

قبول

 

7

6480058542

99

قبول

 

8

2281738043

100

قبول

 

9

4723476059

100

قبول

 

10

2500273466

98

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : طراحی لباس 1 گروه 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3560140781

92

قبول

دوشنبه

2

2281727319

98

قبول

8:30-13

3

2281400808

100

قبول

 

4

3560194660

99

قبول

 

5

3490405951

100

قبول

 

6

2282174860

100

قبول

 

7

3381503863

100

قبول

 

8

2283750458

99

قبول

 

9

3510396154

99

قبول

 

 

web
analytics