موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیجنسیت سازی

جنسیت سازی

      ترم : تابستان 98

درس : جنسیت سازی گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283030412

95

قبول

سه شنبه

2

2282152093

93

قبول

ساعت : 17-21

3

5460050111

92

قبول

 

4

2287707197

92

قبول

 

5

2298404984

94

قبول

 

6

1411217781

100

قبول

 

7

2282558741

83

قبول

 

 

web
analytics