موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیجنسیت سازی

جنسیت سازی

      ترم : تابستان 98

درس : جنسیت سازی گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283030412

95

قبول

سه شنبه

2

2282152093

93

قبول

ساعت : 17-21

3

5460050111

92

قبول

 

4

2287707197

92

قبول

 

5

2298404984

94

قبول

 

6

1411217781

100

قبول

 

7

2282558741

83

قبول

 


       ترم : پاییز 98

درس : جنسیت سازی گروه 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

100

قبول

شنبه ها

2

2281329593

100

قبول

ساعت : 9-13

3

2295140511

100

قبول

 

4

2298423466

90

قبول

 

5

4260326325

100

قبول

 

6

2282182634

98

قبول

 

7

6480058542

90

قبول

 

8

2281738043

100

قبول

 


       ترم : پاییز 98

درس : جنسیت سازی گروه 65

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432879767

80

قبول

چهارشنبه

2

2282052341

80

قبول

ساعت :14-18

3

2282056991

100

قبول

 

4

2420476905

80

قبول

 

5

2296188060

75

قبول

 

6

2282105291

80

قبول

 

7

2550028015

99

قبول

 

8

2430371561

88

قبول

 

 

2301072101

90

قبول

 

web
analytics