موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیجنسیت سازی

جنسیت سازی

                              ترم :  تابستان 99

جنسیت سازی گروه 79

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2291935585

100

قبول

یک شنبه ها

2

2282414993

100

قبول

ساعت : 9 الی 13

3

2300497158

100

قبول

4

2360328259

100

قبول

5

2283150868

100

قبول

6

2460079397

100

قبول

7

2298370117

97

قبول

8

2420753658

100

قبول


                                  ترم : بهار 99

جنسیت سازی گروه 72

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3060513570

85

قبول

شنبه  ها

2

2283182190

85

قبول

ساعت:21-17

3

2283255831

85

قبول

4

2283132126

100

قبول

5

2440540722

95

قبول

6

2301269469

90

قبول

7

2280081873

100

قبول


                              ترم : زمستان 98

جنسیت سازی گروه 70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

سه شنبه ها

2

2280272903

96

قبول

ساعت17-13

3

4260070411

96

قبول

 

4

2281462862

97

قبول

 

5

1810158036

93

قبول

 

6

2411603347

98

قبول

 

7

2297710852

100

قبول

 

8

6550059259

97

قبول

 


                              ترم : زمستان 98

جنسیت سازی گروه68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281727319

100

قبول

پنجشنبه ها

2

3560194660

100

قبول

ساعت:9-13

3

2282174860

100

قبول

4

2283750458

100

قبول


                               ترم : زمستان98

جنسیت سازی 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

چهارشنبه ها

2

6559907651

99

قبول

ساعت: 17-21

3

2420707451

100

قبول

4

2281172678

100

قبول

5

2283454131

98

قبول

6

2283521440

87

قبول

7

1273003391

100

قبول

8

1861811128

100

قبول

9

2280919354

100

قبول

10

2300890811

87

قبول

11

2460382138

99

قبول

12

5130088476

99

قبول


                                 ترم : پاییز 98

جنسیت سازی گروه 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282316551

70

قبول

یکشنبه ها

2

1810503302

92

قبول

ساعت:14-18

3

2480212459

100

قبول

4

1900275996

98

قبول

5

2297073011

100

قبول

6

2480049736

98

قبول

7

2283178452

85

قبول

8

2560347628

88

قبول

9

4670234137

90

قبول


      ترم : تابستان 98

درس : جنسیت سازی گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283030412

95

قبول

سه شنبه

2

2282152093

93

قبول

ساعت : 17-21

3

5460050111

92

قبول

 

4

2287707197

92

قبول

 

5

2298404984

94

قبول

 

6

1411217781

100

قبول

 

7

2282558741

83

قبول

 


       ترم : پاییز 98

درس : جنسیت سازی گروه 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

100

قبول

شنبه ها

2

2281329593

100

قبول

ساعت : 9-13

3

2295140511

100

قبول

 

4

2298423466

90

قبول

 

5

4260326325

100

قبول

 

6

2282182634

98

قبول

 

7

6480058542

90

قبول

 

8

2281738043

100

قبول

        ترم : پاییز 98

درس : جنسیت سازی گروه 65

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432879767

80

قبول

چهارشنبه

2

2282052341

80

قبول

ساعت :14-18

3

2282056991

100

قبول

 

4

2420476905

80

قبول

 

5

2296188060

75

قبول

 

6

2282105291

80

قبول

 

7

2550028015

99

قبول

 

8

2430371561

88

قبول

 

 

2301072101

90

قبول

 

                                 ترم : پاییز 98

جنسیت سازی گروه 63

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300659751

100

قبول

یکشنبه

2

4420924454

100

قبول

ساعت : 17-21

3

2281889841

99

قبول

4

6650025283

100

قبول

5

2301138305

100

قبول

6

228313156

99

قبول

7

3380480452

100

قبولweb
analytics