موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیمد و سبک شناسی

مد و سبک شناسی

      ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی گ 63

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300659751

100

قبول

یکشنبه

2

2281889841

100

قبول

ساعت:17-20

3

2460384262

100

قبول

 

4

6650025283

100

قبول

 

5

2301138305

100

قبول

 

6

2296952801

100

قبول

 

7

228313156

100

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی گ 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3560140781

100

قبول

چهارشنبه

2

3530191434

100

قبول

ساعت 9-13

3

2281727319

100

قبول

 

4

2283978270

100

قبول

 

5

2281400808

100

قبول

 

6

3510396154

100

قبول

 

7

3560194660

100

قبول

 

8

3490405951

100

قبول

 

9

2282174860

100

قبول

 

10

3381503863

100

قبول

 

11

2284329284

100

قبول

 

12

2283750458

100

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی گروه 65

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282052341

100

قبول

چهارشنبه 14-17

2

2432879767

100

قبول

 

3

2282056991

100

قبول

 

4

1810205689

100

قبول

 

5

2550028015

100

قبول

 

6

2420476905

100

قبول

 

7

2296188060

100

قبول

 

8

2282105291

100

قبول

 

 

 

web
analytics