موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیمد و سبک شناسی

مد و سبک شناسی

                                  ترم :  بهار99

سبک شناسی گروه 81

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3500667791

100

قبول

یکشنبه ها

2

2281419584

100

قبول

ساعت : 17 الی 20

3

2282932791

100

قبول

4

2301018415

100

قبول

5

2360257528

100

قبول

6

2282178688

100

قبول

7

2283042291

100

قبول

8

2281667529

100

قبول


                                     ترم : پاییز

درس : سبک شناسی گروه 70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

یکشنبه ها

2

2280272903

100

قبول

ساعت : 13 - 17

3

3610912197

100

قبول

4

4260070411

100

قبول

5

2281462862

100

قبول

6

1810158036

100

قبول

7

2297710852

100

قبول

8

2411603347

100

قبول

9

6550059259

100

قبول

10

2280785307

100

قبول

      ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی گ 63

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300659751

100

قبول

یکشنبه

2

2281889841

100

قبول

ساعت:17-20

3

2460384262

100

قبول

 

4

6650025283

100

قبول

 

5

2301138305

100

قبول

 

6

2296952801

100

قبول

 

7

228313156

100

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی گ 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3560140781

100

قبول

چهارشنبه

2

3530191434

100

قبول

ساعت 9-13

3

2281727319

100

قبول

 

4

2283978270

100

قبول

 

5

2281400808

100

قبول

 

6

3510396154

100

قبول

 

7

3560194660

100

قبول

 

8

3490405951

100

قبول

 

9

2282174860

100

قبول

 

10

3381503863

100

قبول

 

11

2284329284

100

قبول

 

12

2283750458

100

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : سبک شناسی گروه 65

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282052341

100

قبول

چهارشنبه 14-17

2

2432879767

100

قبول

 

3

2282056991

100

قبول

 

4

1810205689

100

قبول

 

5

2550028015

100

قبول

 

6

2420476905

100

قبول

 

7

2296188060

100

قبول

 

8

2282105291

100

قبول

 

 

       ترم : پاییز 98

سبک شناسی گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

دوشنبه

2

6559907651

100

قبول

ساعت : 21-17

3

2420707451

100

قبول

 

4

2281172678

100

قبول

 

5

2283454131

100

قبول

 

6

2283521440

100

قبول

 

7

1273003391

100

قبول

 

8

1861811128

100

قبول

 

9

2280919354

100

قبول

 

10

2529741654

100

قبول

 

11

2300890811

100

قبول

 

12

2460382138

100

قبول

 

13

5130088476

100

قبول

 


       ترم : پاییز 98

سبک شناسی گروه 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282316551

100

قبول

سه شنبه

2

1810503302

100

قبول

ساعت : 14-17

3

2480212459

100

قبول

 

4

1900275996

99

قبول

 

5

2297073011

100

قبول

 

6

2360575767

99

قبول

 

7

2301053717

100

قبول

 

8

2480049736

100

قبول

 

9

2283178452

98

قبول

 

10

2560347628

100

قبول

 

11

4670234137

99

قبول

 

12

00521524997

100

قبول

 

13

2281546748

99

قبول

 

14

2282964756

98

قبول

 

 

web
analytics