موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی کالکشن

طراحی کالکشن

                              ترم : زمستان 98

کالکشن گروه 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282174860

99

قبول

دوشنبه ها

2

2282609867

100

قبول

ساعت:14-17

3

2300078031

100

قبول

4

2281400808

96

قبول

5

1850348154

100

قبول


                              ترم : زمستان 98

کالکشن سازی گروه 63

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300659751

100

قبول

سه شنبه ها

2

4420924454

100

قبول

ساعت:17-20

3

2281889841

88

قبول

4

2460384262

89

قبول

5

6650025283

100

قبول

6

2301138305

100

قبول

7

228313156

87

قبول

8

2296952801

100

قبول

9

3380480452

98

قبول


                                  ترم : پاییز 98

کالکشن گروه 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

100

قبول

شنبه ها

2

2281329593

100

قبول

ساعت : 9-13

3

4723476059

100

قبول

4

2295140511

100

قبول

5

2298423466

100

قبول

6

4260326325

100

قبول

7

2282182634

100

قبول

8

6480058542

100

قبول

9

2281738043

100

قبول

10

2500273466

100

قبول

11

3520957701

100

قبول

      ترم : تابستان 98

درس : کالکشن گ 55

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282580435

100

قبول

دوشنبه 13-17

2

2300152460

100

قبول

 

3

2282928164

98

قبول

 

4

2282558741

99

قبول

 

5

2491780550

97

قبول

 


      ترم : تابستان 98

درس : کالکشن گروه 59

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281553930

99

قبول

پنجشنبه

2

5480021494

98

قبول

ساعت : 9-13

3

3510324544

97

قبول

 

4

2282072707

98

قبول

 

5

5290043411

98

قبول

 

6

2500248003

98

قبول

 

7

2560210649

98

قبول

 

8

2298063079

99

قبول

 

9

2297578792

98

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : کالکشن گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282152093

97

قبول

یکشنبه

2

5460050111

97

قبول

ساعت : 18-21

3

2287707197

97

قبول

 

4

2298404984

97

قبول

 

5

1411217781

100

قبول

 

6

2283030412

99

قبول

 

web
analytics