موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی کالکشن

طراحی کالکشن


                                  ترم : بهار 99

کالکشن سازی گروه74

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283584175

94

قبول

چهارشنبه  ها

2

3489936353

95

قبول

ساعت:13-09

3

2301147738

100

قبول

4

1583485554

 -

مردود

5

3660067385

مردود

6

2440557439

 -

مردود

7

2281702642

 -

مردود                                  ترم : بهار 99

کالکشن سازی گروه70

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2420251415

100

قبول

چهارشنبه  ها

2

2280272903

93

قبول

ساعت:13-09

3

4260070411

100

قبول

4

2281462862

100

قبول

5

1810158036

88

قبول

6

2411603347

100

قبول

7

6550059259

100

قبول

8

2297710852

-  

مردود                              ترم : زمستان 98

کالکشن گروه 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282174860

99

قبول

دوشنبه ها

2

2282609867

100

قبول

ساعت:14-17

3

2300078031

100

قبول

4

2281400808

96

قبول

5

1850348154

100

قبول


                              ترم : زمستان 98

کالکشن سازی گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

چهارشنبه ها

2

6559907651

98

قبول

ساعت21:30-17

3

2420707451

100

قبول

 

4

2281172678

98

قبول

 

5

2283454131

90

قبول

 

6

2283521440

90

قبول

 

7

1273003391

98

قبول

 

8

1861811128

100

قبول

 

9

2280919354

100

قبول

 

10

2529741654

71

قبول

 

11

2300890811

87

قبول

 

12

2460382138

92

قبول

 

    13

5130088476

98

قبول

                               ترم : زمستان 98

کالکشن سازی گروه 63

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300659751

100

قبول

سه شنبه ها

2

4420924454

100

قبول

ساعت:17-20

3

2281889841

88

قبول

4

2460384262

89

قبول

5

6650025283

100

قبول

6

2301138305

100

قبول

7

228313156

87

قبول

8

2296952801

100

قبول

9

3380480452

98

قبول


                                  ترم : پاییز 98

کالکشن گروه 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

100

قبول

شنبه ها

2

2281329593

100

قبول

ساعت : 9-13

3

4723476059

100

قبول

4

2295140511

100

قبول

5

2298423466

100

قبول

6

4260326325

100

قبول

7

2282182634

100

قبول

8

6480058542

100

قبول

9

2281738043

100

قبول

10

2500273466

100

قبول

11

3520957701

100

قبول

      ترم : تابستان 98

درس : کالکشن گ 55

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282580435

100

قبول

دوشنبه 13-17

2

2300152460

100

قبول

 

3

2282928164

98

قبول

 

4

2282558741

99

قبول

 

5

2491780550

97

قبول

 


      ترم : تابستان 98

درس : کالکشن گروه 59

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281553930

99

قبول

پنجشنبه

2

5480021494

98

قبول

ساعت : 9-13

3

3510324544

97

قبول

 

4

2282072707

98

قبول

 

5

5290043411

98

قبول

 

6

2500248003

98

قبول

 

7

2560210649

98

قبول

 

8

2298063079

99

قبول

 

9

2297578792

98

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : کالکشن گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282152093

97

قبول

یکشنبه

2

5460050111

97

قبول

ساعت : 18-21

3

2287707197

97

قبول

 

4

2298404984

97

قبول

 

5

1411217781

100

قبول

 

6

2283030412

99

قبول

 

web
analytics