موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی کالکشن

طراحی کالکشن

      ترم : تابستان 98

درس : کالکشن گ 55

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282580435

100

قبول

دوشنبه 13-17

2

2300152460

100

قبول

 

3

2282928164

98

قبول

 

4

2282558741

99

قبول

 

5

2491780550

97

قبول

 


      ترم : تابستان 98

درس : کالکشن گروه 59

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281553930

99

قبول

پنجشنبه

2

5480021494

98

قبول

ساعت : 9-13

3

3510324544

97

قبول

 

4

2282072707

98

قبول

 

5

5290043411

98

قبول

 

6

2500248003

98

قبول

 

7

2560210649

98

قبول

 

8

2298063079

99

قبول

 

9

2297578792

98

قبول

 

       ترم : پاییز 98

درس : کالکشن گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282152093

97

قبول

یکشنبه

2

5460050111

97

قبول

ساعت : 18-21

3

2287707197

97

قبول

 

4

2298404984

97

قبول

 

5

1411217781

100

قبول

 

6

2283030412

99

قبول

 

web
analytics