موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی مولاژ و حجم سازی یک

طراحی مولاژ و حجم سازی یک

                                  ترم : بهار 99

مولاژ1گروه74

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1583485554

  -

مردود

دوشنبه ها

2

3660067385

90

قبول

ساعت:13-09

3

2440557439

97

قبول

4

2301147738

100

قبول

5

2281702642

99

قبول

6

3489936353

100

قبول


                              ترم : زمستان 98

مولاژ 1 گروه 73

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3510411501

100

قبول

سه شنبه ها

2

2540108954

100

قبول

ساعت:9-13

3

1220078857

100

قبول

4

2282117808

95

قبول

5

2560433400

100

قبول

6

1741608295

100

قبول

7

2282693299

95

قبول

8

2281897354

95

قبول

9

2360050745

99

قبول

10

2282218523

100

قبول

11

1940699878

95

قبول

12

6100002604

100

قبول                              ترم : زمستان 98

مولاژ 1 گروه 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282316551

99

قبول

              سه شنبه

2

2480212459

100

قبول

        ساعت:14 -18

3

1900275996

96

قبول

4

2301053717

100

قبول

5

2480049736

100

قبول

6

2560347628

98

قبول

7

4670234137

98

قبول


      ترم : تابستان 98

مولاژ1 گروه 68

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282174860

99

قبول

شنبه ها

2

3560194660

95

قبول

ساعت : 8:30-13

3

2281727319

95

قبول

 

4

2283750458

99

قبول

 

5

2281400808

96

قبول

 

6

3490405951

90

قبول

 

7

3510396154

97

قبول

 

8

3560140781

90

قبول

 

 

                              ترم : زمستان 98

مولاژ گروه 67

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283570761

100

قبول

            دوشنبه

2

6559907651

100

قبول

     ساعت:17-21

3

2420707451

100

قبول

4

2281172678

100

قبول

5

2283454131

96

قبول

6

2283521440

89

قبول

7

1273003391

100

قبول

8

1861811128

100

قبول

10

2280919354

100

قبول

11

2529741654

100

قبول

12

2300890811

100

قبول

13

2460382138

100

قبول

14

5130088476

100

قبول


       ترم : پاییز 98

مولاژ1 گروه 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

 -

-

سه شنبه

2

2281329593

100

قبول

ساعت : 9-13

3

2295140511

100

قبول

 

4

2298423466

-

 

5

2282182634

100

قبول

 

6

6480058542

قبول

 

7

2281738043

100

قبول

 

8

3520957701

98

قبول

 

9

2282609867

 -

-

 

10

2300152460

-

 

11

2282217081

-

 

12

2460402902

89

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

مولاژ1 گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283030412

100

قبول

یکشنبه

2

2282152093

100

قبول

17-21

3

5460050111

100

قبول

 

4

2287707197

99

قبول

 

5

2440473480

91

قبول

 

6

1411217781

99

قبول

 

7

2298404984

100

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ1 گروه 58

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2471050379

95

قبول

شنبه

2

2440018686

99

قبول

4:30-8:30

3

2360429418

99

قبول

 

4

4710891249

100

قبول

 

5

35210158802

100

قبول

 

6

2400258740

97

قبول

 

7

2300327376

97

قبول

 


 

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ 1 گروه 59

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281553930

99

قبول

چهارشنبه

2

5480021494

97

قبول

ساعت : 8:30-12:30

3

3510324544

99

قبول

 

4

2282072707

99

قبول

 

5

5290043411

99

قبول

 

6

2500248003

99

قبول

 

7

2560210649

99

قبول

 

8

2298063079

100

قبول

 

9

2297578792

99

قبول

 


web
analytics