موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس مقدماتیطراحی مولاژ و حجم سازی یک

طراحی مولاژ و حجم سازی یک

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ1 گروه 58

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2471050379

95

قبول

شنبه

2

2440018686

99

قبول

4:30-8:30

3

2360429418

99

قبول

 

4

4710891249

100

قبول

 

5

35210158802

100

قبول

 

6

2400258740

97

قبول

 

7

2300327376

97

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ 1 گروه 59

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281553930

99

قبول

چهارشنبه

2

5480021494

97

قبول

ساعت : 8:30-12:30

3

3510324544

99

قبول

 

4

2282072707

99

قبول

 

5

5290043411

99

قبول

 

6

2500248003

99

قبول

 

7

2560210649

99

قبول

 

8

2298063079

100

قبول

 

9

2297578792

99

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ1 گروه 60

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283030412

100

قبول

یکشنبه

2

2282152093

100

قبول

17-21

3

5460050111

100

قبول

 

4

2287707197

99

قبول

 

5

2440473480

91

قبول

 

6

1411217781

99

قبول

 

7

2298404984

100

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ1 گروه 69

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282174860

99

قبول

شنبه ها

2

3560194660

95

قبول

ساعت : 8:30-13

3

2281727319

95

قبول

 

4

2283750458

99

قبول

 

5

2281400808

96

قبول

 

6

3490405951

90

قبول

 

7

3510396154

97

قبول

 

8

3560140781

90

قبول

 

 

       ترم : پاییز 98

مولاژ1 گروه 62

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282238486

 

قبول

سه شنبه

2

2281329593

100

قبول

ساعت : 9-13

3

2295140511

100

قبول

 

4

2298423466

 

قبول

 

5

2282182634

100

قبول

 

6

6480058542

 

قبول

 

7

2281738043

100

قبول

 

8

3520957701

98

قبول

 

9

2282609867

 

قبول

 

10

2300152460

 

قبول

 

11

2282217081

 

قبول

 

12

2460402902

89

قبول

 


web
analytics