موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهطراحی لباس دو

طراحی لباس دو

                               ترم : تابستان 99

درس : طراحی لباس 2 گروه 80

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2491780550

89

قبول

یکشنبه ها

2

2480212459

98

قبول

ساعت : 14 الی 17

3

2560347628

92

قبول

4

1900275996

98

قبول

5

2282316551

90

قبول

6

4260070411

100

قبول

7

2300659751

100

قبول

8

2411603347

100

قبول

9

6550059259

100

قبول

10

2420251415

100

قبول


web
analytics