موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهخلاقیت در پارچه سازی

خلاقیت در پارچه سازی


                                  ترم : بهار 99

خلاقیت گروه 77

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3380673013

100

قبول

یکشنبه ها

2

2282928164

100

قبول

ساعت:17-21

3

2282890868

100

قبول

4

2400258740

100

قبول

5

2460402902

75

قبول


web
analytics