موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهپورتفلیو

پورتفلیو

                                  ترم : پاییز98

درس : پورتفولیو

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300974991

95

قبول

چهارشنبه

2

2991624779

98

قبول

ساعت : 9-12

3

2380103232

100

قبول

4

2300654245

85

قبول

5

0072945768

95

قبول

6

2281090264

100

قبول

7

2281946258

98

قبول

8

1810099013

98

قبول


web
analytics