موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهنرم افزار مارولس

نرم افزار مارولس

                              ترم :  تابستان 99

نرم افزار مارولوس گروه 78

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2298063079

100

قبول

سه شنبه ها

2

2300078031

95

قبول

ساعت : 9 الی 13

3

5290043411

100

قبول

4

6650025283

100

قبول

5

3380480452

98

قبول

6

2298063079

100

قبول


                              ترم :  تابستان 99

نرم افزار مارولس گروه 77

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3380673013

 عدم ارائه ژوژمان

قبول

سه شنبه ها

2

2282928164

93

قبول

ساعت : 9 الی 13

3

2282890868

100

قبول

4

2400258740

 عدم ارائه ژوژمان

قبول

5

2283375657

100

قبول

6

2460402902

 عدم ارائه ژوژمان

قبول


                              ترم : زمستان 98

مارولوس گروه 61

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

00 22850473

100

قبول

دوشنبه-چهارشنبه

2

1271453053

100

قبول

ساعت : 12-10

3

2281583856

90

قبول

4

2280856220

100

قبول

5

2280856220

100

قبول

6

2281946258

85

قبول

7

2298540748

95

قبول

8

2300974991

85

قبول


web
analytics