موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهنرم افزار مارولوس

نرم افزار مارولوس


                              ترم : زمستان 98

مارولوس گروه 61

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

00 22850473

100

قبول

دوشنبه-چهارشنبه

2

1271453053

100

قبول

ساعت : 12-10

3

2281583856

90

قبول

4

2280856220

100

قبول

5

2280856220

100

قبول

6

2281946258

85

قبول

7

2298540748

95

قبول

8

2300974991

85

قبول


web
analytics