موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهطراحی مولاژ و حجم سازی دو

طراحی مولاژ و حجم سازی دو

      ترم : تابستان 98

درس : مولاژ2 گ 61

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

22850473

100

قبول

شنبه

2

1271453053

98

قبول

12:30-16:30

3

2280522799

100

قبول

 

4

249159909

100

قبول

 

 

web
analytics