موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس پیشرفتهطراحی مولاژ و حجم سازی دو

طراحی مولاژ و حجم سازی دو

                              ترم : زمستان 98

مولاژ 2  گروه77

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3380673013

98

قبول

یکشنبه ها

2

2282928164

98

قبول

ساعت : 21-18

3

2282890868

98

قبول

4

2400258740

100

قبول

5

2460402902

94

قبول

6

2283375657

98

قبول


      ترم : تابستان 98

 مولاژ2 گ 61

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

22850473

100

قبول

شنبه

2

1271453053

98

قبول

12:30-16:30

3

2280522799

100

قبول

 

4

249159909

100

قبول

 

 

web
analytics