موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTICDL 1

ICDL 1

                                   ترم : بهار99

Icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282875321

94

قبول

روزهای زوج

2

2300624184

91

قبول        

ساعت : 21-18

3

2560396939

93

قبول

4

2301364364

91

قبول

5

2280423091

92

قبول

6

2282318064

91

قبول


                                   ترم : بهار99

Icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283515841

-

مردود

روزهای زوج

2

3510394321

93

قبول        

ساعت :18-15

3

4420130725

-

مردود

4

2282298462

91

قبول

5

4260229591

93

قبول

6

2281871241

94

قبول


                                   ترم : بهار99

Icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282421711

92

قبول

روزهای فرد

2

2282667441

93

قبول

ساعت : 14-17

3

2291825143

92

قبول

4

2420712374

94

قبول

5

2282749847

94

قبول

6

2282353005

90

قبول

7

2470986907

93

قبول


                                   ترم : بهار99

Icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2512088723

95

قبول

آنلاین

2

2282279778

100

قبول

18-21

3

2281603881

100

قبول

4

2500065812

100

قبول

5

2281972070

100

قبول


                              ترم : زمستان 98

ICDL1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300974207

-

مردود

روزهای فرد

2

2300637952

-

مردود

ساعت : 13-9

3

0410362123

100

قبول

4

3241423891

-

مردود

5

2440540722

88

قبول

6

2440524387

81

قبول

7

2391828748

70

قبول

8

2300969912

71

قبول

9

2450764313

100

قبول

10

2281695654

100

قبول

11

2298997608

100

قبول


                              ترم : زمستان 98

ICDL1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3381021192

100

قبول

روزهای زوج

2

2281063321

100

قبول

ساعت :21-18

3

2283013720

-

مردود

4

6830008840

100

قبول

5

2372470981

-

مردود

6

2380352364

90

قبول

7

2283141796

100

قبول

8

2282093771

90

قبول

9

1271272717

100

قبول

10

2299676341

80

قبولترم : تابستان 98

درس : ICDL1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

 

1

1940635421

93

pass

روزهای زوج

 

2

2281722848

89

pass

ساعت : 18-21

 

3

2281880494

76

pass

 

 

4

2280976706

93

pass

 

 

5

9366348707

92

pass

 

 

6

9197142097

83

pass

 

 

7

9197119308

70

pass

 

 

8

9302097506

71

pass

 

 

9

9217941878

93

pass

 

 

10

9384547427

91

Pass

 

 

11

9164494907

96

Pass

 

 

12

9177886953

81

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

درس : ICDL1

 

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282856465

-

fail

دوشنبه-پنج شنبه

2

2282082524

94

pass

9-13

3

2284660940

71

pass

 

4

2282820101

99

pass

 

5

2283721075

98

pass

 

6

2284901689

93

pass

 

7

2284580866

91

pass

 

8

2300450178

-

fail

 

9

2283927651

81

pass

 

10

2300171619

73

Pass

 

11

2480568717

93

Pass

 

12

2283420210

88

Pass

 

13

2297946181

92

Pass

 

14

2282669568

-

fail

 

15

2360635077

92

pass

 

16

3490283953

98

pass

 
       ترم : پاییز 98

درس : icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281472851

74

مردود

روزهای فرد

2

2280005980

78

قبول

ساعت :15-18

3

2282904869

 92

قبول

 

4

2420568265

 

مردود

 

5

2298696705

90

قبول

 

6

2284437737

89

قبول

 

7

4710902380

 

مردود

 

8

2540151231

 

مردود

 

9

2284392768

 

مردود

 

10

2282118332

86

قبول

 

11

4432499346

 

مردود

 

12

2282282043

 

مردود

 

        ترم : پاییز98

درس : icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281599655

100 

قبول

روزهای زوج

2

6570056506

-

مردود

ساعت : 21-18

3

2283493145

86

قبول

 

4

2282489039

83

قبول

 

5

2283103819

92

قبول

 

6

2282081935

87

قبول

 

7

2300219239

80

قبول

 

8

2284198945

89

قبول

 

9

2284016561

70

قبول

 

10

0023011238

97

قبول

 

11

6490061511

100

قبول

 


        ترم : پاییز98

درس : icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282649133

100

قبول

روزهای فرد

2

3560247470

-

مردود

ساعت :9-13

3

2281548996

94

قبول

 

4

1757405380

100

قبول

 

5

6710047856

92

قبول

 

6

2391847841

100

قبول

 

7

2280565838

100

قبول

 

8

2282237897

100

قبول

 

9

2282575385

87

قبول

 

10

2280681821

-

مردود

 

11

2283339170

84

قبول

 

12

2391998988

100

قبول

 

13

6790006168

100

قبول

 

14

2282275799

91

قبول

 

        ترم : پاییز98

درس : icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300507528

92

قبول

روزهای زوج

2

2299940251

100

قبول

ساعت : 15-18

3

2282653343

100

قبول

 

4

2281564290

-

مردود

 

5

2283228646

88

قبول

 

6

2281902218

91

قبول

 

7

4230986637

88

قبول

 

8

2282161025

95

قبول

 

9

2281962989

100

قبول

 

10

2282030265

90

قبول

 

11

2282811046

93

قبول

 


                               ترم : زمستان98

ICDL1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2460593805

80

قبول

روزهای فرد

2

2460495749

100

قبول

ساعت:20-17

3

2282722221

100

قبول

4

2282746503

93

قبول

5

2440481777

-  

مردود

6

2283255686

100

قبول

7

2281426971

93

قبول

8

2283163234

-  

مردود

9

2281446931

  -

مردود

10

2380040907

80

قبول

11

2560382891

90

قبول


web
analytics