موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTICDL 1

ICDL 1

ترم : تابستان 98

درس : ICDL1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

 

1

1940635421

93

pass

روزهای زوج

 

2

2281722848

89

pass

ساعت : 18-21

 

3

2281880494

76

pass

 

 

4

2280976706

93

pass

 

 

5

9366348707

92

pass

 

 

6

9197142097

83

pass

 

 

7

9197119308

70

pass

 

 

8

9302097506

71

pass

 

 

9

9217941878

93

pass

 

 

10

9384547427

91

Pass

 

 

11

9164494907

96

Pass

 

 

12

9177886953

81

Pass

 

 

 

ترم : تابستان 98

درس : ICDL1

 

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282856465

-

fail

دوشنبه-پنج شنبه

2

2282082524

94

pass

9-13

3

2284660940

71

pass

 

4

2282820101

99

pass

 

5

2283721075

98

pass

 

6

2284901689

93

pass

 

7

2284580866

91

pass

 

8

2300450178

-

fail

 

9

2283927651

81

pass

 

10

2300171619

73

Pass

 

11

2480568717

93

Pass

 

12

2283420210

88

Pass

 

13

2297946181

92

Pass

 

14

2282669568

-

fail

 

15

2360635077

92

pass

 

16

3490283953

98

pass

 
       ترم : پاییز 98

درس : icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281472851

74

مردود

روزهای فرد

2

2280005980

78

قبول

ساعت :15-18

3

2282904869

 92

قبول

 

4

2420568265

 

مردود

 

5

2298696705

90

قبول

 

6

2284437737

89

قبول

 

7

4710902380

 

مردود

 

8

2540151231

 

مردود

 

9

2284392768

 

مردود

 

10

2282118332

86

قبول

 

11

4432499346

 

مردود

 

12

2282282043

 

مردود

 

        ترم : پاییز98

درس : icdl1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281599655

100 

قبول

روزهای زوج

2

6570056506

-

مردود

ساعت : 21-18

3

2283493145

86

قبول

 

4

2282489039

83

قبول

 

5

2283103819

92

قبول

 

6

2282081935

87

قبول

 

7

2300219239

80

قبول

 

8

2284198945

89

قبول

 

9

2284016561

70

قبول

 

10

0023011238

97

قبول

 

11

6490061511

100

قبول

 

web
analytics