موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTICDL 2

ICDL 2

      ترم : تابستان 98

درس :icdl2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283420210

86

قبول

دوشنبه-پنج شنبه

2

2281740064

100

قبول

9-13

3

2480568717

98

قبول

 

4

2282820101

-

مردود

 

5

2283721075

-

مردود

 

6

2284580866

93

قبول

 

7

3490283953

100

قبول

 

8

2284660940

68

قبول

 

9

2297946181

98

قبول

 

10

2282082524

96

قبول

 

11

2360534645

88

قبول

 

12

2420568265

92

قبول

 

13

2283927651

80

قبول

 

 

web
analytics