موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTICDL 2

ICDL 2

                                   ترم : بهار99

Icdl2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282561090

100

قبول

روزهای فرد

2

2282523931

100

قبول

ساعت : 9-12

3

2282012909

100

قبول

4

2283141796

100

قبول

5

3381021192

100

قبول


                               ترم : زمستان98

ICDL 2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282722221

98

قبول

روزهای فرد

2

2440481777

-

مردود

ساعت : 17-20

3

2283255686

100

قبول

 

4

**23011238

91

قبول

 

5

2281063321

92

قبول

 

6

2281426971

83

قبول

 

7

2380040907

85

قبول

 

8

2460593805

85

قبول

 

9

2460495749

100

قبول

 

10

6830008840

100

قبول

 


                               ترم : زمستان98

 ICDL2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281902218

90

قبول

روزهای زوج

2

2282653343

100

قبول

ساعت:18-15

3

2281988058

91

قبول

4

2298696705

_

مردود

5

2300507528

92

قبول

6

2283228646

94

قبول

7

4230986637

92

قبول

8

2281962989

100

قبول

9

2282811046

93

قبول


      ترم : تابستان 98

درس :icdl2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283420210

86

قبول

دوشنبه-پنج شنبه

2

2281740064

100

قبول

9-13

3

2480568717

98

قبول

 

4

2282820101

-

مردود

 

5

2283721075

-

مردود

 

6

2284580866

93

قبول

 

7

3490283953

100

قبول

 

8

2284660940

68

قبول

 

9

2297946181

98

قبول

 

10

2282082524

96

قبول

 

11

2360534645

88

قبول

 

12

2420568265

92

قبول

 

13

2283927651

80

قبول

 

                                 ترم : پاییز 98

ICDL2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281564290

-

مردود

روزهای زوج

2

2433237637

-

مردود

ساعت : 21-18

3

2298064334

83

قبول

 

4

2282161025

94

قبول

 

5

4710902380

-

مردود

 

6

2281599655

100

قبول

 

7

2300219239

88

قبول

 

8

2284198945

94

قبول

 

9

2283493145

96

قبول

 

10

6490061511

100

قبول

 

11

2282707036

100

قبول

 

12

1757405380

93

قبول

 

                                  ترم : پاییز98

ICDL2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2391847841

100

قبول

روزهای فرد

2

2280681821

-

مردود

ساعت : 13-9

3

2281548996

92

قبول

 

4

6710047856

95

قبول

 

5

6790006168

100

قبول

 

6

2282237897

89

قبول

 

7

2280565838

100

قبول

 

8

2282575385

-

مردود

 

9

2283339170

-

مردود

 

10

2282275799

100

قبول

 

 

web
analytics