موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTاندروید پک

اندروید پک

                               ترم : زمستان98

برنامه نویسی اندروید

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

4710870454

76

قبول

جمعه ها

2

2283381118

-

مردود         

ساعت13-9

3

2360766384

78

قبول

4

3501565976

-

مردود

5

1810599024

82

قبول

6

3120335282

-

مردود

7

2283384028

87

قبول


      ترم : تابستان 98

درس : برنامه نویسی اندروید

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1744572836

  -

مردود

دوشنبه-پنجشنبه

2

2282658401

-  

مردود

17-14

3

3490550609

-  

مردود

 

4

3621049525

-  

مردود

 

5

2283602831

80

قبول

 

6

4710151407

82

قبول

 

7

2283443008

-  

مردود

 

8

2283386446

-  

مردود

 

9

2283256836

-  

مردود

 

10

2283071097

-  

مردود

 

11

2283057851

86

قبول

 

12

2283023750

81

قبول

 

13

2283046858

-  

مردود

 

14

2420782984

83

مردود

 

15

2282909781

-  

مردود

 

16

2282861760

92

قبول

 

17

2282610326

81

قبول

 

                                  ترم : پاییز98

برنامه نویسی جاوا و اندروید مقدماتی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

0023011238

-

مردود

دوشنبه- پنج شنبه

2

2282189477

84

قبول

ساعت : 14-17

3

2281463907

78

قبول

 

4

2280392976

 -

مردود

 

5

2300594900

مردود

 

6

2283152518

78

قبول

 

7

6790020985

82

قبول

 

8

3490219414

83

قبول

 

9

1411216454

85

قبول

 

10

5159159452

85

قبول

 

11

2300516020

89

قبول

 

12

2281740072

92

قبول

 

13

3530022144

74

قبول

 

14

2420830970

82

قبول

 

 

web
analytics