موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTاندروید پک

اندروید پک

      ترم : تابستان 98

درس : برنامه نویسی اندروید

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1744572836

  -

مردود

دوشنبه-پنجشنبه

2

2282658401

-  

مردود

17-14

3

3490550609

-  

مردود

 

4

3621049525

-  

مردود

 

5

2283602831

80

قبول

 

6

4710151407

82

قبول

 

7

2283443008

-  

مردود

 

8

2283386446

-  

مردود

 

9

2283256836

-  

مردود

 

10

2283071097

-  

مردود

 

11

2283057851

86

قبول

 

12

2283023750

81

قبول

 

13

2283046858

-  

مردود

 

14

2420782984

83

مردود

 

15

2282909781

-  

مردود

 

16

2282861760

92

قبول

 

17

2282610326

81

قبول

 

 

web
analytics