موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTWeb Design 1

Web Design 1

      ترم : تابستان 98

درس : طراحی وب یک

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2372515764

  -

مردود

دوشنبه-پنج شنبه

2

2372531689

76

قبول

20-17

3

2283996406

76

قبول

 

4

2283602831

94

قبول

 

5

924184450

96

قبول

 

6

2283450624

85

قبول

 

7

2282929179

-  

مردود

 

8

2298131767

91

قبول

 

9

2291937561

89

قبول

 

10

2283158087

-  

مردود

 

11

2283959543

-  

مردود

 

                               ترم : زمستان98

طراحی وب یک

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300609975

84

قبول

دوشنبه-پنج شنبه

2

2281458148

81

قبول

ساعت : 17-20

3

2282071794

- 

مردود

 

4

2460382340

85

قبول

 

5

2281740072

96

قبول

 

6

2581411872

- 

مردود

 

7

2540034101

85

قبول

 

8

2280099004

80

قبول

 

 

web
analytics