موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانالگو و دوختالگو و دوخت مقدماتی

الگو و دوخت مقدماتی

                                  ترم : زمستان 98

الگو و دوخت مقدماتی گروه26

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282145844

88

قبول

چهارشنبه  ها

2

2420371089

96

قبول

ساعت:12-17

3

2301240010

99

قبول

4

2411603347

98

قبول

5

4670234137

90

قبول

6

2282117808

95

قبول

7

2560433400

90

قبول                                  ترم : زمستان

الگو دوخت مقدماتی 27

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

4120477819

98

قبول

شنبه ها

2

2282928164

90

قبول

ساعت: 8:30 – 14

3

2298364303

100

قبول

4

2298548927

100

قبول


      ترم : تابستان 98

درس : الگو و دوخت مقدماتی گروه15

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281123170

98

قبول

چهارشنبه

2

2282182634

90

قبول

ساعت : 17-21

3

2281185206

92

قبول

 

4

2281814882

90

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : الگو و دوخت مقدماتی گروه 16

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1288708904

96

قبول

دوشنبه

2

2392132747

75

قبول

ساعت : 12-17

3

2297063059

96

قبول

 

4

2301138305

86

قبول

 

      ترم : تابستان 98

الگو دوخت مقدماتی گروه17

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280244551

90

قبول

سه شنبه ها

2

2296999492

98

قبول

ساعت :13-8

3

2431966224

90

قبول

 

4

2430371561

95

قبول

 

5

2281540200

96

قبول

 

6

2282673158

92

قبول

 

7

2280800691

94

قبول

       ترم : تابستان 98

الگو و دوخت مقدماتی گروه 18

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

0068888228

100

قبول

یکشنبه- پنجشنبه

2

3560140781

83

قبول

ساعت : 12-17

3

2296188060

80

قبول

 

4

2371999814

88

قبول

 

5

1817104853

86

قبول

 

6

2296869815

85

قبول

 

      ترم : تابستان 98

الگو دوخت مقدماتی گروه 22

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2360089196

100

قبول

یکشنبه سه شنبه

2

2282200411

100

قبول

ساعت : 17-21

3

1209097648

100

قبول

 

4

2282362926

100

قبول

 

5

2281661601

100

قبول

 

6

2480355284

100

قبول

 

7

5469513424

100

قبول

 

8

2300147548

100

قبول

 


                                  ترم : پاییز98

الگو دوخت مقدماتی گروه 23

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300152460

100

قبول

دوشنبه-پنج شنبه

2

2283039622

-

مردود

ساعت  13-17

3

2460384262

-

مردود

4

2282298233

100

قبول

5

2572721023

100

قبول

6

2282843975

-

مردود

                               ترم : زمستان98

الگو دوخت مقدماتی گروه 25

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3875742699

100

قبول

یکشنبه -سه شنبه

2

3560194660

100

قبول

ساعت:17-13

3

2283082153

100

قبول

4

2280817314

100

قبول

5

2299312046

100

قبول

6

1940699878

-

مردود


web
analytics