موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانالگو و دوختالگو و دوخت مقدماتی

الگو و دوخت مقدماتی

      ترم : تابستان 98

درس : الگو و دوخت مقدماتی گروه15

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281123170

98

قبول

چهارشنبه

2

2282182634

90

قبول

ساعت : 17-21

3

2281185206

92

قبول

 

4

2281814882

90

قبول

 

 

      ترم : تابستان 98

درس : الگو و دوخت مقدماتی گروه 16

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1288708904

96

قبول

دوشنبه

2

2392132747

75

قبول

ساعت : 12-17

3

2297063059

96

قبول

 

4

2301138305

86

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : الگو و دوخت مقدماتی گروه 18

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

0068888228

100

قبول

یکشنبه- پنجشنبه

2

3560140781

83

قبول

ساعت : 12-17

3

2296188060

80

قبول

 

4

2371999814

88

قبول

 

5

1817104853

86

قبول

 

6

2296869815

85

قبول

 

web
analytics