موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانالگو و دوختالگو و دوخت پیشرفته

الگو و دوخت پیشرفته

        ترم : پاییز98

الگو دوخت پیشرفته گروه 19

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2298404984

100

قبول

دوشنبه ها

2

2298158592

90

قبول

ساعت : 13-17

3

3521240533

100

قبول

 

4

5460050111

95

قبول

 

5

2298074518

95

قبول

 web
analytics