موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکلایت روم

لایت روم

ترم : تابستان 98

درس : لایت روم

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2283374375

86

pass

جمعه ها

2297827822

-

Fail

ساعت :9 الی 13

4220291768

70

pass

 

2300761701

70

pass

 

2282145607

70

pass

 

2298540896

74

pass

 

61962392

-

Fail

 

4268855270

-

Fail

 

 

web
analytics