موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکلایت روم

لایت روم

ترم : تابستان 98

درس : لایت روم

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2283374375

86

pass

جمعه ها

2297827822

-

Fail

ساعت :9 الی 13

4220291768

70

pass

 

2300761701

70

pass

 

2282145607

70

pass

 

2298540896

74

pass

 

61962392

-

Fail

 

4268855270

-

Fail

 

 

                                  ترم : پاییز98

لایت روم

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300110369

90

قبول

جمعه ها

2

2460418256

85

قبول

ساعت : 9الی 13

3

5150150861

92

قبول

4

2298451168

88

قبول

5

2281662632

-

مردود

6

2282832345

-

مردود

web
analytics