موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیSpeaking

Speaking

ترم :تابستان98

سطح : Speaking 3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2291826743

84

pass

شنبه -چهارشنبه

2

2281880958

59

Fail

ساعت: 18 الی 21

3

2300485818

82

Pass

 

4

3501436750

90

Pass

 

5

2298084963

66

Fail

 

6

2571767763

93

pass

 

7

2298547246

54

Fail

 

8

1819219021

84

pass

 

 

ترم : تابستان98

سطح : Speaking 1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280599198

90

Pass

یکشنبهسه شنبه

2

2280876817

98

Pass

ساعت: 19-21

3

2281075011

95

Pass

 

4

2291915517

76

Pass

 

5

2301097651

96

Pass

 

6

2281254331

74

Pass

 

ترم : تابستان98

سطح : Speaking 2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282272544

67

Fail

دوشنبهپنجشنبه

2

2282840811

81

Pass

ساعت: 15-17

3

2391735601

87

Pass

 

ترم : تابستان98

سطح : Speaking 2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2296237436

94

Pass

شنبه -چهارشنبه

2

2300920425

94

Pass

ساعت:19الی 21

3

3510202813

91

Pass

 

4

2284300677

85

Pass

 

5

5489398542

93

Pass

 

6

2284335403

87

Pass

 

7

2300732221

89

Pass

 

ترم :بهار98

سطح : Speaking3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2291826743

84

Pass

شنبهچهارشنبه

2

2281880958

59

Fail

ساعت: 21-19

3

2300485818

82

Pass

 

4

3501436750

90

Pass

 

5

2298084963

66

Fail

 

6

2571767763

93

Pass

 

7

2298547246

54

Fail

 

  

web
analytics