موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیSpeaking

Speaking

ترم : زمستان 98

سطح : Speaking 3-B

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2460164149

Pass

Pass

شنبه  - چهارشنبه

2

2300485818

Pass

Pass

ساعت : 19 الی 21

3

2295597668

Pass

Pass

4

2280421852

Pass

Pass

5

1940931861

Pass

Pass

6

2540013597

Pass

Pass

7

2298425116

Pass

Pass


ترم : زمستان 98

سطح : Speaking 3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3510202813

pass

pass

یکشنبه  - سه شنبه

2

2280876817

pass

pass

ساعت : 19 الی 21

3

2301097651

pass

pass

4

2300544520

pass

pass

5

00 76195910

pass

pass

6

2283773601

pass

pass


ترم : زمستان 98

سطح : Speaking 3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2301005453

Fail

Fail

دوشنبه  - پنجشنبه

2

2284176275

pass

pass

ساعت : 17 الی 19

3

2297789181

pass

pass

4

2280232847

Fail

Fail

5

2283299098

pass

pass

6

2297922280

pass

pass

7

0020189771

pass

pass

8

2280655063

pass

pass


ترم : زمستان 98

سطح : Speaking 3-B

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2391735601

pass

pass

دوشنبه  - پنجشنبه

2

2300920425

pass

pass

ساعت : 15 الی 17

3

6109687278

pass

pass

4

2283686318

pass

pass

5

2296237436

pass

pass

6

2281880958

pass

pass

7

2511251302

pass

pass

8

2296237436

pass

passترم :تابستان98

سطح : Speaking 3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2291826743

84

pass

شنبه -چهارشنبه

2

2281880958

59

Fail

ساعت: 18 الی 21

3

2300485818

82

Pass

 

4

3501436750

90

Pass

 

5

2298084963

66

Fail

 

6

2571767763

93

pass

 

7

2298547246

54

Fail

 

8

1819219021

84

pass

 

 

ترم : تابستان98

سطح : Speaking 1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280599198

90

Pass

یکشنبهسه شنبه

2

2280876817

98

Pass

ساعت: 19-21

3

2281075011

95

Pass

 

4

2291915517

76

Pass

 

5

2301097651

96

Pass

 

6

2281254331

74

Pass

 

ترم : تابستان98

سطح : Speaking 2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282272544

67

Fail

دوشنبهپنجشنبه

2

2282840811

81

Pass

ساعت: 15-17

3

2391735601

87

Pass

 

ترم : تابستان98

سطح : Speaking 2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2296237436

94

Pass

شنبه -چهارشنبه

2

2300920425

94

Pass

ساعت:19الی 21

3

3510202813

91

Pass

 

4

2284300677

85

Pass

 

5

5489398542

93

Pass

 

6

2284335403

87

Pass

 

7

2300732221

89

Pass

 

ترم :بهار98

سطح : Speaking3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2291826743

84

Pass

شنبهچهارشنبه

2

2281880958

59

Fail

ساعت: 21-19

3

2300485818

82

Pass

 

4

3501436750

90

Pass

 

5

2298084963

66

Fail

 

6

2571767763

93

Pass

 

7

2298547246

54

Fail

 

  

ترم :پاییز98

                  سطح : Speaking3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2296237436

84

pass

دوشنبه-پنجشنبه

2

2300920425

81

pass

ساعت :17 الی 15

3

2391735601

83

pass

4

6109687278

91

pass

5

2283686318

98

pass

6

2511251302

93

pass

7

2300732221

77

pass

8

2300048906

15

Fail

9

2281880958

84

pass


ترم :پاییز98

                  سطح : Speaking3-A

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1940931861

88

pass

شنبه-چهارشنبه

2

18153475

98

pass

ساعت :21 الی 19

3

2295424119

96

pass

4

2460164149

91

pass

5

2295597668

82

pass


ترم :پاییز98

                   سطح : Speaking3-B

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

6219682521

87

pass

شنبه-چهار شنبه

2

2281650456

78

pass

ساعت :17 الی 19

3

2291826743

45

Fail

4

3480121195

80

pass

5

2282436954

65

Fail

6

2298084963

65

Fail


ترم :پاییز98

                     سطح: Speaking2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281988058

51

Fail

یکشنبه –سه شنبه

2

2280876817

84

Pass

ساعت: 19الی 21

3

2301097651

70

Pass

4

4220274340

61

Fail

5

2297789181

93

Pass

6

2282272544

62

Fail

7

2300544520

70

Pass


ترم :پاییز98

                     سطح: Speaking1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

22800778076

90

Pass

شنبه چهارشنبه

2

2572014297

84

Pass

ساعت: 15 الی 17

3

3490300149

88

Pass

4

5470043649

95

Pass

5

2298738009

91

Pass

6

2281174360

85

Pass

7

2360333372

0

Fail

8

3560146690

0

Fail

9

2281397063

0

Fail

10

2281452549

0

Fail


web
analytics