موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمدیریتاصول و فنون سرپرستی و مدیریت

اصول و فنون سرپرستی و مدیریت

       ترم : پائیز 98

اصول و فنون سرپرستی و مدیریت

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2572633701

100

قبول

پنج شنبه و جمعه

2

2280285258

100

قبول

 9 الی 13

3

2360009079

100

قبول

 

4

2300534347

100

قبول

 

5

2300742314

100

قبول

 

6

2280248433

100

قبول

 

7

2296160141

100

قبول

 

web
analytics