موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکنقاشینقاشی مقدماتی

نقاشی مقدماتی

ترم :پاییز:98

سطح : نقاشی مقدماتی

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282663454

70

قبول

سه شنبه ها

2

4260338722

-

مردود

ساعت: 13-9

3

2282279022

100

قبول

 

4

2298543161

-

مردود

 

5

2571767763

90

قبول

 

6

2440485934

-

مردود

 

7

2559859361

100

قبول

 

8

2283653691

-

مردود

 

9

2284437737

-

مردود

 

10

2281839958

-

مردود

 

11

3770135849

98

قبول

 

12

2282663454

70

قبول

 web
analytics