موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانهنر و گرافیکنقاشینقاشی پیشرفته

نقاشی پیشرفته                               ترم : زمستان98

نقاشی پیشرفته

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

6710046044

100

قبول

یکشنبه - سه شنبه

2

2559859361

100

قبول

ساعت :21-17

3

2297563906

100

قبول

 

4

3770135849

100

قبول

 

5

2296352529

100

قبول

 

6

2282761847

100

قبول

 

7

2291317611

100

قبول

 web
analytics