موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانالگو و دوختطراحی دوخت تخصصی مانتو

طراحی دوخت تخصصی مانتو                               ترم : زمستان98

دوخت تخصصی مانتو

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2400013047

92

قبول

چهارشنبه ها

2

2301138305

92

قبول

ساعت : 8:30-12:30

3

2297063059

92

قبول

4

1288708904

90

قبول

5

3480164463

94

قبول

6

2296319017

98

قبول

7

2300662698

-

مردود


web
analytics